Mitä astrologia on?

Tämä kirjoitus on lyhyt johdanto länsimaiseen astrologiaan. Lisää tietoa löydät blogin muista artikkeleista sekä tämän kirjoituksen lopussa mainituista kirjoista ja linkeistä.

Lyhyt määritelmä

Astrologia on pohjimmiltaan ajan laadun mittaamisen väline. Elämän eri vaiheet pystyy näkemään astrologian avulla sekä yksilö- että maailmanlaajuisella tasolla. Henkilökohtaisessa elämässä astrologia on parhaimmillaan itsetuntemusväline, joka tarjoaa ihmiselle keinon itsensä käsittämiseen ja kehittämiseen. Astrologia antaa näkökulmia elämän syklien ymmärtämiseen, joka voi auttaa ihmistä läpi haastavienkin aikojen. Lisäksi se tarjoaa ajatuksia miten hyödyntää elämänsä vaiheita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mihin astrologia pohjautuu?

Astrologia on saanut alkunsa ihmisen havaitessa yhteyksiä Auringon, Kuun sekä viiden paljain silmin nähtävän planeetan liikkeiden ja maanpäällisen elämän välillä. Ajan saatossa taivaankappaleet on siis yhdistetty erilaisiin tapahtumiin, joista ne ovat osaksi saaneet merkityksensä. On myös havaittu, että planeetat kulkevat vuosittain läpi samoja tähdistöjä. Näistä on myöhemmin johdettu eläinradan kahteentoista merkin nimet. Vanhimmat säilyneet tallenteet tähtien seurannasta, ja niiden liikkeiden yhdistämisestä maanpäällisiin tapahtumiin, voidaan ajoittaa ja paikantaa aikaan n. 2000 eKr. muinaisen Mesopotamian alueelle.

Sana astrologia on johdettu muinaiskreikan kahdesta sanasta άστρον, astron = tähti ja λόγος, logos = oppi. Tiedossani ei ole astrologia –sanan suomennosta, joka on tai olisi koskaan ollut käytössä. Sen sijaan saksan kielessä, nykyään käytetyn sanan ‘Astrologie’ tilalla, on ennen käytetty saksannos ‘Sterndeutung’, eli tähtitulkinta. Tämä kuvaa mielestäni hyvin astrologian perimmäistä olemusta. Muinaiskreikan alkuperä viittaa kuitenkin yleisesti “tähtioppiin”, ja keskiajan loppupuolelle asti astrologia ja astronomia kulkivatkin käsi kädessä. Astronomit eivät siis pelkästään tutkineet tähtiä ja mitanneet niiden liikkeitä, vaan myös tulkitsivat niitä. Lisää tietoa astrologian synnystä ja sen kehitysvaiheista löytyy artikkelistani Die Geschichte der Astrologie.

Karkeasti voi sanoa astrologian pohjalla olevan ihmisen havaintoja taivaankappaleiden liikkeistä ajassa ja tilassa sekä niiden yhteyksistä maanpäälliseen elämään ja niistä johdetut merkitykset. Astrologia perustuu siis geosentriseen, eli maakeskeiseen maailmankuvaan, jonka keskiössä on ihminen havaintoineen ja kokemuksineen tapahtumien keskellä.

Eläinrata

Astrologian vahvimpia tunnusmerkkejä on eläinrata ja sen 12 merkkiä. Havainto vuodenkulusta on ollut suurin vaikuttaja eläinradan ja sen merkkeihin liitetyn symboliikan syntymisessä. Vuodenajat pohjautuvat maapallosta katsottuna auringon liikkeeseen ympäri maapalloa tähdistöjen taustaa vasten kuvitteellisen pyörivän ”taivaanpallon” sisällä (kts. alla oleva kuva mallista).

Taivaanpallo
Taivaanpallo. ‘On the Mark Graphix’:n valmistama malli. Kuvan lähde: http://onthemarkgraphix.com/.

Kevätpäiväntasaus oli, ja on edelleen, astrologisesti vuoden alku. Se on se kohta vuodessa kun Aurinko näennäisellä matkallaan ympäri maapalloa kohtaa taivaan ekvaattorin noustessaan eteläiseltä tähtitaivaalta pohjoiselle tähtitaivaalle. Hellenistisenä aikana, jossa länsimaisella astrologialla on juurensa, tämä tapahtuma osui Oinaan tähdistön alkuun. Tästä ns. Oinaspisteestä alettiin jakamaan ekliptikan (Auringon kiertorata ympäri maapalloa) kahteentoista tasaiseen osaan, joista jokainen osa käsittää 30°. Tämä astemäärä saadaan jakamalla ekliptikan 360 astetta kahdellatoista (360° ÷ 12 = 30°). Nämä kolmenkymmenen asteen suuruiset osat nimettiin tähdistöjen mukaan. Syntyi eläinrata merkkeineen.

Kevätpäiväntasauksen lisäksi, muut vuoden määrittävät astronomiset tekijät ovat syyspäiväntasaus sekä kesä- ja tavipäivänseisaus. Nämä vuoden käännekohdat osuvat ns. trooppisella eläinradalla (kreik. tropoi = käännekodat) Oinaan (kevät), Ravun (kesä), Neitsyen (syksy) ja Kauriin (talvi) merkkien alkuun.

Vuodenkulku suhteessa trooppiseen eläinrataan
Vuodenkulku suhteessa trooppiseen eläinrataan. Kevätpäiväntasaus osuu Oinaan ♈ merkin ja syyspäiväntasaus Vaa’an ♎ merkin alkuun (Oinas- ja Vaakapiste). Nämä ovat ne kohdat, missä ekliptika ja taivaanekvaattori osuvat yhteen. Kesäpäivänseisaus osuu Ravun ♋ merkin ja talvipäivänseisaus Kauriin ♑ merkin alkuun. Kuva: Macalves, Sign cusps, CC BY-SA 3.0.

Jokainen eläinradan merkki osuu siis tiettyyn kohtaan vuodenaikaa, josta on sille johdettu mm. laadullista merkitystä (aloitteikas, kiinteä ja muuttuva). Oinaan, Vaa’an, Ravun ja Kauriin merkit aloittavat uuden vuodenajan. Vuodenaikojen keskikohtiin osuvat Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Eläinradan merkit Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat sijoittuvat vastaavasti hallitsevan vuodenajan lopun ja seuraavan vuodenajan alun välimaastoon.

Vuosikierron lisäksi eläinradan merkit ovat saaneet symboliikkansa planeettahallitsijuudesta (Thema Mundi), feminiini-/maskuliini –jakaumasta, elementeistä ja tähdistöissä sijaitsevista kiintotähdistä. Lisää eläinradasta voit lukea artikkelistani Eläinrata sideerisesti ja trooppisesti.

Mitkä ovat astrologisen tulkinnan perustekijät?

On neljä astrologista perustekijää:

    • Planeetat (joihin lasketaan myös aurinko ja kuu)
    • Eläinradan 12 merkkiä
    • Aspektit (taivaankappaleiden keskinäiset suhteet)
    • 12 paikkaa, joita kutsutaan myös taloiksi ja huoneiksi

Näistä neljästä perustekijästä koostuu astrologinen kartta, joka voidaan laskea tietyn tapahtuman hetkelle, esim. henkilön syntymälle. Kartan laskemiseen tarvitaan päivämäärä, tarkka kellonaika ja paikkakunta. Näin saatu kartta on ikään kuin taivaasta silloisena hetkenä otettu kuva, joka vangitsee tapahtumahetken taivaalliset kuviot. Tämä kartta on pohja astrologiselle tulkinnalle. Ennen astrologit laskivat ja piirsivät kartat käsin. Nykyään kartan laatimiseen käytetään astrologista tietokoneohjelmaa. Näiden neljän perustekijän lisäksi on lukuisia muita tekijöitä, joita astrologi voi tulkinnassaan ottaa huomioon, kuten esim. kiintotähdet, asteroidit ja arpapisteet.

Alla kuva tämän blogin perustamishetkelle laaditusta astrologisesta kartasta. Planeetoille, merkeille ja muille pisteille käytetään glyyfejä. Ulkokehässä sijaitsevat eläinradan merkit värillisellä pohjalla elementtinsä mukaan. Harmaata taustaa vasten löytyy planeetat tarkkoine sijaintitietoineen. Kartan sisäympyrässä näkyy aspektilinjat. Kartan 12 paikkaa (huonetta) sijaitsevat myös harmaalla pohjalla ja kulkevat aspektiympyrän ympärille osuen tässä huonejärjestelmässä (merkkihuonejärjestelmä) yhteen eläinradan merkkien kanssa.

Gründungshoroskop Livingincycles
Astrologinen kartta joka on laadittu blogin perustamishetkelle. Ulkokehässä värillisellä pohjalla eläinrata. Harmaalla pohjalla planeetat, Onnenpiste ja Kuunsolmut. Mustat paksunnetut linjat merkkaavat horisontin sekä keskiyö/keskitaivas -akselin. Sisäympyrässä aspektilinjat. Kartan 12 paikkaa, sijaitsevat eläinradan ja aspektiympyrän välillä. Kartta on laadittu Jean Cremersin kehittämällä Planetdance ohjelmalla.

Tämän astrologisen alkukartan (syntymäkartta, radix-kartta) pohjalle voidaan laskea erilaisia edistettyjä karttoja, jotka antavat näkemyksiä tietyn ajan laadusta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Edistettyihin karttoihin kuuluvat esim. progressiokartat. Nämä laaditaan yleensä nykyhetkelle kuvaamaan tämänhetkistä aikaa ja lähitulevaisuutta.

Usein tulkinnoissa käytetty kartta on lisäksi auringonpaluukartta. Tämä antaa näkemyksiä syntymäpäivästä laskettuna seuraavaan vuoteen. Perinteinen astrologia (lempinimeltään juuriastrologia) käyttää ns. ajanhallitsijatekniikoita, jotka kuvaavat kulloisenkin ajan laatua. Myös planeettojen nykyiset sijainnit taivaalla (ns. transiitit) ja niiden suhteet syntymäkartan eri tekijöihin otetaan astrologisessa tulkinnassa huomioon.

Mitä astrologi tekee?

Astrologin tehtävä on yhdistää astrologisen kartan eri osatekijät ja niiden merkitykset, eli tehdä synteesi ja tulkita tämä suomen kielelle. Astrologisen kielen tulkkaaminen suomen kielelle onkin haastavimpia tehtäviä. Tämä vaatii ensinnäkin perusteellista ja pitkäjänteistä astrologisen oppijärjestelmän opiskelua. Perustekijöiden, kuten planeettojen ja eläinradan merkkien symboliikka on opittava ja sen juuret on ymmärrettävä. Lisäksi tarvitaan tietoa ihmisen kehityksestä sekä kulttuurista ja sen vaikutuksesta ihmiselämään. Tulkintaan vaikuttaa myös astrologin oma maailmankatsomus, joten uskomukset ja niiden vaikutukset on tiedostettava. Eettiset pohdinnat kuuluvat kuten kaikkiin ihmissuhdeammatteihin, myös astrologin työhön.

Mitä tulkitaan?

Astrologinen tulkinta lähtee useimmiten ihmisen syntymäkartasta, joka kuvastaa muiden asioiden lisäksi henkilön luonnetta. Luonnetulkinta näyttää olevan nykyaikana ihmisistä kiinnostavin astrologian osa-alue. Tämä onkin ymmärrettävä, sillä juuri syntymäkartta auttaa ihmistä näkemään minuutensa eri puolia. Toinen, osaltaan luonnetulkintaan liittyvä astrologian alue, on ihmisten välisten suhteiden tarkastelu. Tämä tapahtuu vertailemalla kahden tai useammankin ihmisen syntymäkarttojen tekijät keskenään, josta selviää henkilöiden välisen vuorovaikutuksen dynamiikka.

Tässä olkoon mainittu, että astrologinen luonnetulkinta lähtee ihmisen yksilöllisyydestä, toisin kuin erilaiset luonnetyypitykset, jotka keskittyvät samankaltaisuuksiin ja luokittelevat ihmisiä pohjautuen niihin eri kategorioihin. Näillä on oma paikkansa ja hyötynsä. Astrologian vahvuus on kuitenkin poiketen luonnetyypityksistä nimenomaan yksilöllisyyden tunnistamisessa. Ihmisen syntymäkartta on ainutkertainen. Syntymäkarttaan pohjautuvalla luonnetulkinnalla on siis ihmiselle paljon annettava henkilökohtaisella kehitystiellään.

Astrologian mahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat. Luonnetulkinnan lisäksi sen suurin hyöty on eri aikakausien tunnistamisessa. Syntymäkartta on monitahoinen rakennelma, jonka eri kerrokset ja osa-alueet ikään kuin avautuvat eri aikoina pitkin elämää. Varsinkin perinteinen astrologia tietää monenlaisia menetelmiä, joilla on mahdollista, ottaa selvää mikä syntymäkartan osa-alue on kulloisenakin aikakautena aktivoituneena. Astrologia on siis kuin kompassi, joka auttaa ihmistä suunnistamaan läpi eri elämänvaiheiden.

Syntymäastrologian lisäksi, muita astrologian haaroja ovat mm. mundaaniastrologia (joka tutkii maailmanlaajuisia sosiaalisia, ekonomisia, geologisia ja poliittisia tapahtumia ja aikakausia), terveysastrologia (joka tutkii ihmisen terveyteen liittyviä seikkoja), sekä elektioastrologia (jonka avulla voidaan löytää sopivia aikoja tietyn hankkeen aloittamiselle).

Mitä astrologia ei ole?

Astrologia ei ennusta vääjäämättömiä tapahtumia. Se ei tee päätöksiä kenenkään puolesta eikä poista ihmisen vastuuta omista tekemisistään ja tekemättä jättämisistään.

Mitkä ovat astrologian mahdollisuudet?

Astrologia antaa avaimia ihmisen ja tämän elämän vahvuuksien ja mahdollisuuksien, mutta myös haasteiden tunnistamiseen. Se antaa näkökulmia vaikeisiin elämänvaiheisiin ja niiden voittamiseen. Astrologian avulla ihmiselle on mahdollista tunnistaa omien voimavarojensa lisäksi myös varjoalueensa, työstää elämänpolulla koettua ja hyväksyä lopulta itsensä ja ominaispiirteensä. Näin astrologia auttaa ihmistä näkemään ja integroimaan itsensä eri puolet. Samalla astrologia osoittaa yksilöllisyyden tunnistamisen kautta elämän monimuotoisuutta, joka voi vaikuttaa ihmisen myötätunnon heräämiseen itseään ja kanssakulkijoitaan kohtaan.

Vaikka astrologia osoittaa todennäköisyyksiä, ihminen itse tekee päätökset vapaan tahtonsa pohjalta. Ihminen siis vaikuttaa itse siihen, miten ja mihin hän käyttää syntymäkarttansa osoittamaa ja kulloiseen aikajaksoon sisältämää potentiaalia.

*******

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomen Astrologinen Seura ry. https://sasseura.net/.

Astrodienst AG. https://www.astro.com/horoscope (tämä sivusto sisältää suuren ilmaisen kokoelman astrologista tietoa eri kielillä, paitsi valitettavasti ei suomeksi; pääset myös laatimaan oman syntymäkarttasi, lisäksi on tarjolla erilaisia maksullisia tulkintoja, osa näistä jopa suomen kielellä).

Astro-Seek.com. https://horoscopes.astro-seek.com/ (tällä sivustolla pääset maksuttomasti laatimaan erilaisia astrologisia karttoja, sivusto sisältää lisäksi mm. kuukalenterin sekä numerologiaan liittyiä työkaluja).

Seven Stars Astrology. Twelve Easy Lessons for Beginners. http://www.sevenstarsastrology.com/twelve-lessons-1-planets/ (ilmainen 12-osainen opetussarja astrologiasta, englannin kielellä).

Kirjavinkit 🇫🇮:

Gillett, Roy. Astrologia. Suomentanut Johanna Karpov ja Anuirmeli Sallamo-Lavi. 2012. Gummerus Kustannus Oy.

Karpov, Johanna. Astrologian opas. 2013. Basam Books Oy.

Nikula, Raimo A. Astrologian ihmiskuva. 2005. Unio Mystica.

Nummela, Juhani. Astrologian käsikirja. 1989. WSOY.

Kirjavinkit 🇬🇧:

Avelar & Ribeiro. On The Heavenly Spheres: A Treatise on Traditional Astrology. 2010. AFA.

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

George, Demetra. Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques. Volume One: Assessing Planetary Condition. 2019. Rubedo Press.

Sakoian ja Acker. The Astrologer’s Handbook. Step by step to your stars. 1991. Mandarin Paperbacks.

 

Otsakekuva: Gerd Altmann | Pixabay

Muokattu: 27.2.2020

Published by

Sindy 🕊️

Hermit soul, astrologer, Venus Star Point practitioner & teacher | 🇫🇮 🇩🇪 🇬🇧

One thought on “Mitä astrologia on?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s