Mitä astrologia on?

Astrologia on pohjimmiltaan ajan laadun mittaamisen väline. Elämän eri vaiheet pystyy näkemään astrologian avulla sekä yksilö- että maailmanlaajuisella tasolla. Henkilökohtaisessa elämässä astrologia on parhaimmillaan itsetuntemusväline, joka tarjoaa ihmiselle keinon itsensä käsittämiseen ja kehittämiseen. Astrologia antaa näkökulmia elämän syklien ymmärtämiseen, joka voi auttaa ihmistä läpi haastavienkin aikojen. Lisäksi se tarjoaa ajatuksia miten hyödyntää elämänsä vaiheita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mihin astrologia pohjautuu?

Astrologia on saanut alkunsa ihmisen havaitessa yhteyksiä Auringon, Kuun sekä viiden paljain silmin nähtävän planeetan liikkeiden ja maanpäällisen elämän välillä. Ajan saatossa taivaankappaleet on yhdistetty erilaisiin tapahtumiin, joista ne ovat osaksi saaneet merkityksensä. On myös havaittu, että planeetat kulkevat vuosittain läpi samoja tähdistöjä. Nämä tähdistöt ovat myöhemmin syntyneen “idealisoidun” eläinradan pohjana (tarkempaa tietoa tästä seuraavassa kappaleessa).

Vanhimmat säilyneet tallenteet tähtien seurannasta, ja niiden liikkeiden yhdistämisestä maanpäällisiin tapahtumiin, voidaan ajoittaa ja paikantaa aikaan n. 2000 e.Kr. muinaisen Mesopotamian aluelle. Sana astrologia on johdettu muinaiskreikan kahdesta sanasta άστρον, astron = tähti ja λόγος, logos = oppi. Tiedossani ei ole astrologia -sanan suomennosta, joka on tai olisi koskaan ollut käytössä. Sen sijaan Saksan kielessä, nykyään käytetyn sanan ‘Astrologie’ tilalla, on ennen käytetty saksannos ‘Sterndeutung’, eli tähtitulkinta. Tämä kuvaa mielestäni hyvin astrologian perimmäistä olemusta. Muinaiskreikan alkuperä viittaa kuitenkin yleisesti “tähtioppiin”, ja keskiajan loppupuolelle asti astrologia ja astronomia kulkivatkin käsi kädessä. Astronomit eivät siis pelkästään tutkineet tähtiä ja mitanneet niiden liikkeitä, vaan myös tulkitsivat niitä. Lisää tietoa astrologian synnystä ja sen kehitysvaiheista löytyy artikkelistani ‘Geschichte der Astrologie‘.

Astrologian vahvimpia tunnusmerkkejä on eläinrata ja sen 12 merkkiä. Havainto vuodenkulusta on ollut suurin vaikuttaja eläinradan merkkeihin liitetyn symboliikan syntymisessä. Havaittiin, että vuodenaikojen alut osuvat yhteen Oinaan (kevät), Ravun (kesä), Vaa’an (syksy) ja Kauriin (talvi) merkkien kanssa. Vuodenaikojen keskikohtiin osuvat Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Vuodenaikojen loppuun sijoittuvat Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat. Jokainen merkki osuu siis tiettyyn kohtaan vuodenaikaa josta on sille johdettu mm. laadullista merkitystä (aloitteikas, kiinteä ja muuttuva). Lisäksi eläinradan merkit ovat saaneet symboliikkansa elementeistä, feminiini/maskuliini -jakaumasta, planeettahallitsijuudesta ja tähdistöissä sijaitsevista kiintotähdistä.

Alla kuva joka havainnollistaa vuodenkulun käännekohtien, eli kevät- ja syyspäiväntasauksen sekä kesä- ja talvipäivänseisauksen osuminen yhteen Oinaan, Ravun, Vaa’an ja Kauriin merkkien kanssa trooppisella eläinradalla.

Vuodenkulku suhteessa trooppiseen eläinrataan
Vuodenkulku suhteessa trooppiseen eläinrataan. Kevätpäiväntasaus osuu Oinaan ♈ ja syyspäiväntasaus Vaa’an ♎ merkin alkuun (Oinas- ja Vaakapiste). Nämä ovat ne kohdat, missä ekliptiikka ja taivaanekvaattori osuvat yhteen. Kesäpäivänseisaus osuu Ravun ♋ ja talvipäivänseisaus Kauriin ♑ merkin alkuun. Kuva: Macalves, Sign cusps, CC BY-SA 3.0.

Eläinradan merkkien perussymboliikka on siis johdettu vuodenajoista, jotka pohjautuvat maapallosta katsottuna Auringon liikkeeseen ympäri maapalloa tähdistöjen taustaa vasten kuvitteellisen pyörivän ”taivaanpallon” sisällä (kts. alempana oleva kuva mallista). Astrologia perustuu siis geosentriseen, eli maakeskeiseen maailmankuvaan, jonka keskiössä on ihminen havaintoineen ja kokemuksineen tapahtumien keskellä.

Karkeasti voi sanoa astrologian pohjalla olevan havaintoja taivaankappaleiden liikkeistä ajassa ja tilassa sekä niiden yhteyksistä maanpäälliseen elämään ja niistä johdetut merkitykset.

Taivaanpallo
Taivaanpallo. ‘On the Mark Graphix’:n valmistama malli. Kuvan lähde: http://onthemarkgraphix.com/.

Eläinradasta lisää

Tähdistöt ovat erikokoisia. Idealisoitu eläinrata tarkoittaa ekliptiikan (Auringon näennäinen rata taivaankannen ympäri) tasaista jakoa kahteentoista tähdistöihin pohjautuvaan merkkiin, josta jokainen merkki käsittää yhtä suuren, eli 30:n asteen osan. Tästä nimi sideerinen eläinrata (lat. sidereus, ”tähteistä” tai ”tähdistöistä”). Eläinradan merkkien perussymboliikka johdettiin vuodenkierrosta, jonka käännekohdat johtuvat tasauksista ja seisauksista. Kevätpäiväntasaus merkitsee astrologisen vuoden alkua. Se osui hellenistisenä aikana, kun astrologiset perustekijät löysivät lopullisen merkityksensä, yhteen Oinaan merkin alun kanssa (= Oinaspiste). Vuodenkulun muut kiintopisteet osuivat Ravun, Vaa’an ja Kauriin merkkien alkuun. Syntyi käsite trooppinen eläinrata (kreik. tropoi, “käännekohta”).

Sideerinen ja trooppinen eläinrata olivat siis ennen sama asia, niiden molempien alku sijoittuen kevätpäiväntasaukseen, joka merkitsee samalla Oinaan merkin alkua. Kuitenkin nämä kaksi eläinrataa pohjautuvat eri tekijöihin, joista johtuen ovat nyttemmin lähes yhden kokonaisen merkin erkaantuneet toisistaan. Maan prekessio- eli hyrräliikkeen seurauksena tähdistöt ovat nimittäin ajan saatossa siirtyneet kevätpäiväntasauksesta katsottuna ”taaksepäin”. Tämä tarkoittaa, että kevätpäiväntasaus osuu nykyään Kalojen tähdistöön.

Toisin sanoen sideerinen eläinrata, seuratessaan karkeasti tähdistöjä, ei enää osuu yhteen tasausten ja seisausten osalta alkuperäisten eläinradan merkkien kanssa. Taas trooppinen eläinrata, pohjautuen vuodenkiertoon eli Maan ja Auringon väliseen suhteeseen, on erkaantunut tähdistöistä. Tästä ei ole sikäli haittaa, sillä eläinradan merkit toimivat symboleina ja ns. “arkkityyppeinä” sisältäen merkityksiä jotka on niille aikoinaan johdettu ajallisesta laadusta. Merkitysten pohjalla on siis vuoden kulku, jonka mukaan trooppinen eläinrata orientoituu vielä tänäkin päivänä. Samoista nimistä johtuen saattaa olla hieman hankala, mutta on siis syytä pitää mielessä, että eläinradan merkit ovat eri asia kuin tähdistöt. Eläinradan merkit tuleekin nähdä vuodenkierron 12 symbolista vaihetta kuvaavina. Alla olevassa kuvassa tähdistöt, sideerinen ja trooppinen eläinrata suhteessa toisiinsa nykyaikana.

Suurin osa länsimaisista astrologeista käyttää trooppista eläinrataa, kun taas intialaisen, joskus “veediseksi” kutsutun astrologian (Jyotish) pohjalla on sideerinen eläinrata. Sekä länsimaiseen, että intialaiseen astrologiaan liittyy omia tulkinnallisia erityispiirteitä.

Eläinradat suhteessa toisiinsa
Tähdistöt (ulkokehä), sideerinen eläinrata (keskikehä) ja trooppinen eläinrata (sisäkehä) suhteessa toisiinsa. Kuvan lähde: Chris Brennanin artikkeli ‘The Tropical, Sidereal and Constellational Zodiacs‘.

Mitkä ovat astrologisen tulkinnan perustekijät?

On neljä astrologista perustekijää:

  • Planeetat (joihin lasketaan myös Aurinko ja Kuu)
  • Eläinradan 12 merkkiä
  • Aspektit (suhteet taivaankappaleiden ja erilaisten laskettujen pisteiden välillä)
  • Huoneet (myös 12 “paikkaa” = taivaan kuvitteellinen jako kahteentoista alueeseen)

Näistä neljästä perustekijästä koostuu astrologinen kartta, joka voidaan laskea tietyn tapahtuman hetkelle, esim. henkilön syntymälle. Kartan laskemiseen tarvitaan päivämäärä, tarkka kellonaika ja paikkakunta. Näin saatu kartta on ikään kuin taivaasta silloisena hetkenä otettu kuva, joka vangitsee tapahtumahetken taivaalliset kuviot. Tämä kartta on pohja astrologiselle tulkinnalle. Ennen astrologit laskivat ja piirsivät kartat käsin. Nykyään kartan laatimiseen käytetään astrologista tietokoneohjelmaa.

Näiden neljän perustekijän lisäksi on lukuisia muita tekijöitä, joita astrologi voi tulkinnassaan ottaa huomioon, kuten esim. asteroidit, kiintotähdet ja ns. arabialaiset pisteet. On olemassa myös erilaisia huonejärjestelmiä.

Alla kuva tämän blogin perustamishetkelle laaditusta astrologisesta kartasta. Planeetoille, merkeille ja muille pisteille käytetään kartoissa glyyfejä. Ulkokehässä sijaitsevat eläinradan merkit värillisellä pohjalla elementtinsä mukaan, harmaata taustaa vasten löytyy planeetat tarkkoine sijaintitietoineen ja kartan sisäympyrässä näkyy aspektilinjat. Kartan 12 paikkaa (tai ”huoneet”), jotka edustavat elämän eri alueita, sijaitsevat myös harmaalla pohjalla ja kulkevat aspektiympyrän ympärille osuen tässä huonejärjestelmässä (ns. merkkihuonejärjestelmä) yhteen eläinradan merkkien kanssa.

Gründungshoroskop Livingincycles
Astrologinen kartta joka on laadittu blogin perustamishetkelle. Ulkokehässä värillisellä pohjalla eläinrata. Harmaalla pohjalla planeetat, Onnenpiste ja Kuunsolmut. Mustat paksunnetut linjat merkkaavat horisontin sekä keskiyö/keskitaivas -akselin. Sisäympyrässä aspektilinjat. Huoneet, eli kartan 12 paikkaa, sijaitsevat eläinradan ja aspektiympyrän välillä. Kartta on laadittu Jean Cremersin kehittämällä Planetdance ohjelmalla.

Tämän astrologisen alkukartan (syntymäkartta, radix-kartta) pohjalle voi laskea erilaisia ”edistettyjä karttoja”, eli kartat jotka antavat näkemyksiä tietyn ajan laadusta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Nämä ovat mm. auringonpaluukartat ja progressiokartat. Nämä laaditaan yleensä nykyhetkelle kuvaamaan nykyistä aikaa ja lähitulevaisuutta, esim. seuraavaa elinvuotta. Ajanlaatua kuvaavat näiden edistyskarttojen lisäksi myös planeettojen nykyiset sijainnit taivaalla (ns. transiitit) ja niiden suhteet astrologisen kartan eri tekijöihin.

Mitä astrologi tekee?

Astrologin tehtävä on yhdistää astrologisen kartan eri osatekijät ja niiden merkitykset, eli tehdä synteesi ja tulkita tämä suomen kielelle. Astrologisen kielen tulkkaaminen suomen kielelle onkin haastavimpia tehtäviä. Tämä vaatii ensinnäkin perusteellista ja pitkäjänteistä astrologisen oppijärjestelmän opiskelua. Perustekijöiden, kuten planeettojen ja eläinradan merkkien symboliikka on opittava ja sen juuret on ymmärrettävä. Lisäksi tarvitaan tietoa ihmisen kehityksestä sekä kulttuurista ja sen vaikutuksesta ihmiselämään. Tulkintaan vaikuttaa myös astrologin oma maailmankatsomus, joten uskomukset ja niiden vaikutukset on tiedostettava. Eettiset pohdinnat kuuluvat kuten kaikkiin ihmissuhdeammatteihin, myös astrologin työhön.

Mitä tulkitaan?

Astrologinen tulkinta lähtee useimmiten ihmisen syntymäkartasta, joka kuvastaa muiden asioiden lisäksi henkilön luonnetta. Luonnetulkinta näyttää olevan nykyaikana ihmisistä kiinnostavin astrologian osa-alue. Tämä onkin ymmärrettävä, sillä juuri syntymäkartta auttaa ihmistä näkemään minuutensa eri puolia. Toinen, osaltaan luonnetulkintaan liittyvä astrologian alue, on ihmisten välisten suhteiden tarkastelu. Tämä tapahtuu vertailemalla kahden tai useammankin ihmisen syntymäkarttojen tekijät keskenään, josta selviää henkilöiden välisen vuorovaikutuksen dynamiikka.

Tässä olkoon mainittu, että astrologinen luonnetulkinta lähtee ihmisen yksilöllisyydestä, toisin kuin erilaiset luonnetyypitykset, jotka keskittyvät samankaltaisuuksiin ja luokittelevat ihmisiä pohjautuen niihin eri kategorioihin. Näillä on oma paikkansa ja hyötynsä. Astrologian vahvuus on kuitenkin poiketen luonnetyypityksistä nimenomaan yksilöllisyyden tunnistamisessa. Ihmisen syntymäkartta on ainutkertainen. Syntymäkarttaan pohjautuvalla luonnetulkinnalla on siis ihmiselle paljon annettava henkilökohtaisella kehitystiellään.

Astrologian mahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat. Luonnetulkinnan lisäksi sen suurin hyöty on eri aikakausien tunnistamisessa. Syntymäkartta on monitahoinen rakennelma, jonka eri kerrokset ja osa-alueet ikään kuin avautuvat eri aikoina pitkin elämää. Varsinkin perinteinen astrologia tietää monenlaisia menetelmiä, joilla on mahdollista, ottaa selvää mikä syntymäkartan osa-alue on kulloisenakin aikakautena aktivoituneena. Astrologia on siis kuin kompassi, joka auttaa ihmistä suunnistamaan läpi eri elämänvaiheiden.

Syntymäastrologian lisäksi, muita astrologian osa-alueita ovat mm. mundaaniastrologia (ns. poliittinen astrologia, joka tutkii yleismaailmallisia ja poliittisia tapahtumia) ja terveysastrologia (joka tutkii ihmisen terveyttä ja mahd. terveysongelmia).

Mitä astrologia ei ole?

Astrologia ei ennusta vääjäämättömiä tapahtumia. Se ei tee päätöksiä kenenkään puolesta eikä poista ihmisen vastuuta omista tekemisistään ja tekemättä jättämisistään.

Mitkä ovat astrologian mahdollisuudet?

Astrologia antaa avaimia ihmisen ja tämän elämän vahvuuksien ja mahdollisuuksien, mutta myös haasteiden tunnistamiseen. Se antaa näkökulmia vaikeisiin elämänvaiheisiin ja niiden voittamiseen. Astrologian avulla ihmiselle on mahdollista tunnistaa omien voimavarojensa lisäksi myös varjoalueensa, työstää elämänpolulla koettua ja hyväksyä lopulta itsensä ja ominaispiirteensä. Näin astrologia auttaa ihmistä näkemään ja integroimaan itsensä eri puolet. Samalla astrologia osoittaa yksilöllisyyden tunnistamisen kautta elämän monimuotoisuutta, joka voi vaikuttaa ihmisen myötätunnon heräämiseen itseään ja kanssakulkijoitaan kohtaan.

Vaikka astrologia osoittaa todennäköisyyksiä, ihminen itse tekee päätökset vapaan tahtonsa pohjalta. Ihminen siis vaikuttaa itse siihen, miten ja mihin hän käyttää syntymäkarttansa osoittamaa ja kulloiseen aikajaksoon sisältämää potentiaalia.

*******

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomen Astrologinen Seura ry. https://sasseura.net/.

Astrodienst AG. https://www.astro.com/horoscope (tämä sivusto sisältää suuren ilmaisen kokoelman astrologista tietoa eri kielillä, paitsi valitettavasti ei suomeksi; pääset myös laatimaan oman syntymäkarttasi, lisäksi on tarjolla erilaisia maksullisia tulkintoja, osa näistä jopa suomen kielellä).

Astro-Seek.com. https://horoscopes.astro-seek.com/ (tällä sivustolla pääset maksuttomasti laatimaan erilaisia astrologisia karttoja, sivusto sisältää lisäksi mm. kuukalenterin sekä numerologiaan liittyiä työkaluja).

Seven Stars Astrology. Twelve Easy Lessons for Beginners. http://www.sevenstarsastrology.com/twelve-lessons-1-planets/ (ilmainen 12-osainen opetussarja astrologiasta, englannin kielellä).

Kirjavinkit 🇫🇮:

Gillett, Roy. Astrologia. Suomentanut Johanna Karpov ja Anuirmeli Sallamo-Lavi. 2012. Gummerus Kustannus Oy.

Karpov, Johanna. Astrologian opas. 2013. Basam Books Oy.

Nikula, Raimo A. Astrologian ihmiskuva. 2005. Unio Mystica.

Nummela, Juhani. Astrologian käsikirja. 1989. WSOY.

Kirjavinkit 🇬🇧:

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Sakoian ja Acker. The Astrologer’s Handbook. Step by step to your stars. 1991. Mandarin Paperbacks.

 

Artikkelin otsakekuva: Pixabay

 

Päivitetty: 20.1.2019