Astrologisen kartan kulmahuoneet ja kulmakolmikot

Päästyäni Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin osioon huoneista, sain inspiraation kirjoittaa tiivistelmän aiheesta. Keskityn tässä kirjoituksessa lähinnä astrologisen kartan huoneiden rakenteeseen kulmakolmikkoina (angular triads) ja siitä johtuvien merkitysten kuvailuun.

Aluksi

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset on helpompi sisäistää kun ymmärtää mihin nämä pohjautuvat. Tämä vaatii hieman astrologisen huonejärjestelmän perinteeseen tutustumista.

Perinteisesti merkki johon Askendentti (eli nousu) osuu, on kokonaisuudessaan kartan ensimmäinen huone. Toinen huone tarkoittaa koko seuraavaa merkkiä, kolmas huone sitä seuraavaa merkkiä jne. Jos esimerkiksi Askendentti on 7° Jousimiestä, niin ensimmäinen huone tarkoittaa tässä tapauksessa koko Jousimiehen merkkiä, toinen huone tarkoittaa kokonaan Kauriin, kolmas Vesimiehen, neljäs Kalojen merkkiä jne. kunnes tullaan kahteentoista huoneeseen, joka on tässä esimerkissä Skorpionin merkissä. Tämä on perinteinen ja samalla vanhin huonejärjestelmä, johon pohjautuvat monet astrologiset menetelmät kuten esim. vuosittaiset edistykset/vuosiprofektiot (annual profections). Tämä huonejaottelu on saanut suomeksi nimen ”merkkihuonejärjestelmä” tai ”merkkihuoneet”, englanniksi käytetään nimitystä ”Whole Sign Houses” (lyhenne WSH).

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset syntyivät hellenistisenä aikana kun merkkihuoneet oli yleisin käytetty huonejärjestelmä. Alla kuva joka havainnollistaa merkkihuonejärjestelmää käyttäen yllä olevaa esimerkkiä jossa Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä.

Esimerkki WSH Jousimies Askendentti
Esimerkki merkkihuonejärjestelmästä kun Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä. Jousimiehen merkki muodostaa kokonaisuudessaan ensimmäisen huoneen, Askendentin asteesta riippumatta. Askendentti ei ole siis ensimmäisen huoneen kärki, vaan ykköshuoneessa “vapaasti heiluva” piste. Merkkihuonejärjestelmässä merkki = huone.

Koko kartan perusta

Astrologisen kartan tärkeimmät huoneet ovat kulmahuoneet, eli kulmat. Kulmahuoneilla tarkoitetaan huoneet 1, 4, 7 ja 10. Ensimmäisen ja seitsemännen huoneen, tarkemmin Askendentin ja Deskendentin akseli jakaa kartan horisontin ylä- ja alapuolella oleviin puoliskoihin. Kymppihuone on kartan korkein ja neloshuone alin kohta. Näitä huoneita kutsutaan perinteisesti myös seuraavasti: Ensimmäinen huone = tuntiosoittaja/-merkitsijä (Hour-Marker), neloshuone = maanalainen paikka (subterraneous place), seitsemäs huone = laskun paikka (setting place) ja kymppihuone = keskitaivas (Midheaven).

Kulmahuoneisiin liittyy myös ainutlaatuiset astronomiset ominaisuudet. Ensimmäinen huone on se paikka kartassa, jossa Aurinko ja muut taivaankappaleet nousevat horisontin alapuolelta sen yläpuolelle. Kymppihuoneessa sijaitsee ekliptikan korkein piste. Tässä huoneessa planeetat saavuttavat siis pisteen jossa ovat näkyvimmillään. Seiskahuoneessa, Deskendentin kohdalla, planeetat laskevat horisontin alapuolelle. Neloshuoneessa planeetat ovat maan alla ja ”eniten näkymättömissä” tai ”piilossa”. Näistä ominaisuuksista juontaa myös kulmahuoneiden assosiaatiot elämänvaiheiden kanssa. Ensimmäinen huone kuvastaa elämän alkutaivalta ja nuoruutta. Kymppihuoneeseen liitetään keski-ikä, seiskahuoneeseen vanhuus ja neloshuoneeseen kuolema. Tähän liittyvä toinen näkemys on, että planeetat ensimmäisessä ja kymppihuoneessa tuovat merkityksensä aikaisemmin elämässä esille. Planeetat seiska- ja neloshuoneessa ilmentävät signifikaationsa vasta elämän loppupuolella.

Kulmahuoneiden alkuperäinen merkitys

Alkukielen (muinaiskreikka) termi neljälle kulmahuoneille on kentron, jolla on kolmenlaista merkitystä. Näistä ensisijainen on yllykkeenä tai ärsykkeenä toimiva ”terävä piste” (sharp point). Toinen merkitys on ”keskipiste” (center), esim. ympyrän keskipiste. Kolmas merkitys on ”napa” (pivot), eli paikka jonka ympärille jokin pyörii. Brennan käyttää kirjassaan Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (2017) tästä esimerkkiä kompassin nuolesta, joka pyörii kiinnityskohtansa ympäri. Sanaan ”napa” sisältyy kentron -termin toinen ja kolmas merkitys.

Synonyyminä sanalle kentron Ptolemaios on käyttänyt kirjoituksissaan myös sanaa gōnía (kreik.), joka tarkoittaa ”kulmaa”. Tästä juontaa moderni tapa puhua ensimmäisestä, neljännestä, seitsemännestä ja kymppihuoneesta ”kulmina”. Brennan arvelee tämän johtuvan lisäksi siitä, että nämä huoneet muodostavat merkkihuonejärjestelmässä tarkan neliön, joiden kulmat on ajateltu kärkinä tai huippuina. Planeetta sijoittuessaan näihin huoneisiin on pidetty merkittävimpänä tai voimakkaimpana tuodessaan merkitystään esille. Kulmien vierekkäiset huoneet joko nousevat kohti kulmaa, tai laskevat pois kulman luota. Näin kulmahuone yhdessä sen edeltävän ja sitä seuraavan huoneen kanssa muodostavat kulmakolmikon. Tästä seuraavassa kappaleessa lisää.

Englannin kielessä ei ole olemassa vastinetta, joka sisältäisi kaikki kentron -termin merkitykset. Kirjassaan Brennan käyttää siksi rinnakkain sanat ”napa” (pivot) ja ”kulma” (angle), jotta alkuperäinen merkitys säilyisi. En keksi hyvää suomenkielistä vastinetta sanalle kentron, joten teen tässä samoin.

Kulmakolmikot

Kulmahuoneet ovat siis koko kartan perusta ollessaan samalla kartan ”kärkikohtia”. Millaiset merkitykset muilla huoneilla sitten on? Mainitsin ylempänä käsitteen kulmakolmikosta. Nämä ovat perustana osalle huoneiden merkityksistä. Kulmakolmikko koostuu kolmesta huoneesta. Kolmikon keskellä sijaitsee kulmahuone tai kulma joka on sen edeltävän ja seuraavan huoneen ympäröimänä. Kulmaa (angle) seuraavaa huonetta kutsutaan ”nousevaksi huoneeksi” (succedent), koska se nousee kohti kulmaa. Kulmahuoneen edeltävää huonetta sanotaan ”laskevaksi huoneeksi” (decline) sen laskevan pois kulman luota.

Otetaan esimerkiksi kymppihuoneen kulmakolmikko. Kymppihuoneen edeltävä ja näin ollen sen luota pois laskeva huone on yhdeksäs huone. Kymppihuonetta seuraava eli sitä kohti nouseva huone on yhdestoista huone. Siispä huoneet 11, 10 ja 9 muodostavat yhden kulmakolmikon. Muut kulmakolmikot ovat huoneet 8, 7, 6, huoneet 5, 4, 3 sekä huoneet 2, 1 ja 12. Kolmikot pyörivät aina yhden kulmahuoneen ympärillä. Yhteensä on siis neljä kulmakolmikkoa. Alla kaava joka havainnollistaa kulmakolmikoiden rakenteen.

Kulmat ja kulmakolmikot
Kulmat ja kulmakolmikot. Kolmikot on merkitty seuraavasti: Ensimmäisen huoneen kolmikko = turkoosi. Kymppihuoneen kolmikko = punainen. Seiskahuoneen kolmikko = sininen. Neloshuoneen kolmikko = ruskea.

Kulkusuunta ja huoneiden järjestys

Kulmakolmikoiden huoneiden järjestys tai kulkusuunta voidaan katsoa kahdella eri tapaa. Toinen niistä on kulkusuunta myötäpäivään alkaen nousevasta huoneesta jatkuen kulmaan jota seuraa laskeva huone. Esimerkiksi neloshuoneen ympärillä pyörivä kulmakolmikon järjestys olisi tässä: 5, 4, 3. Toinen katsontatapa on kulku eläinradan merkkien järjestyksen mukaan, joka kulkee vastapäivään. Tällöin kulmakolmikko aloittaisi laskeva huone, jonka jälkeen tulee kulma jota seuraa nouseva huone. Neloshuoneen kulmakolmikon järjestys olisi nyt: 3, 4, 5.

Myötäpäiväinen järjestys kuvaa planeettojen vuorokautista kulkua noususta kulminaatioon, eteenpäin laskuun ja sieltä maan alle. Toinen tapa kuvaa taivaankappaleiden kulkua läpi eläinradan merkkien, jonka suunta on vastapäivään. Hellenistiset astrologit ottivat molemmat katsontatavat huomioon kun loivat merkitykset huoneille.

Kulmakolmikon antama merkitys huoneille

Kulmahuoneet (1, 4, 7, 10): Kulmat toimivat kuten aiemmin mainittu yllykkeenä tai ärsykkeenä jotka ”hoputtavat” planeettoja toimintaan. Näin ollen planeetta kulmahuoneessa katsotaan tuovan merkityksensä suoremmin, aikaisemmin elämässä ja enemmän näkyvästi/tuntuvasti esille. Planeetta kulmalla on voimakkaassa paikassa. Kulmahuoneisiin liitetään pysyvyyden käsite ja ajallisesti nykyhetki.

Nousevat huoneet (2, 5, 8, 11): Nämä huoneet ovat kulmia seuraavia huoneita. Planeetat nousevissa huoneissa kulkevat siis kohti kulmaa. Tästä syystä niiden voidaan ajatella ilmentävän signifikaationsa erityisesti elämän myöhemmässä vaiheessa. Nouseviin huoneisiin liitetään voitto/ansio ja asioiden luominen, erityisesti huoneisiin viisi ja yksitoista. Ajallisesti nousevat huoneet edustavat tulevaisuutta.

Laskevat huoneet (3, 6, 9, 12): Nämä huoneet laskevat tai ”putoavat” pois kulmilta. Maapallon liike vie siis niissä sijaitsevat planeetat pois kulmien luota. Tästä syystä planeetta laskevassa huoneessa on ajateltu tuovan merkityksensä heikommin esille kuin muissa huoneissa. Laskeviin huoneisiin liitetään myös menetykset ja tuhot, erityisesti huoneisiin kuusi ja kaksitoista. Ajallisesti laskeviin huoneisiin liitetään menneisyys.

*******

Lähteet

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

 

Kuvat: kirjoittaja

Living in Faith – Looking Back at 18 Years of Spiritual Life

I just took a look at my calendar which told me it’s the 7th of November 2018. That means it is my 18th spiritual birthday, saying I have been half of my life aware of spiritual matters. Since then I have heard many interpretations of the teachings of the Bible in the church as well as during my Bible school time a couple of years ago. Over the years I have also met people from different backgrounds and diverse beliefs. My own personal faith has been forced and encouraged to grow through various circumstances throughout my life. Some phases have been very challenging, and testing, but never have I doubted.

Being part of something bigger

During the last couple of years, I have been experiencing some kind of ”rearrangement” of my thoughts and beliefs about spirituality and how to live a life in faith. My focus has been switching from group-thinking to individual growth. During the first years as a believer, I enjoyed being part of a church, listening to what others, especially the elders, had experienced on their path and getting instructions on how to live my life with God.

However, I have also seen that the kind of structure in some churches and the ”guidance” involved, can be rather restricting than helping the individual to grow. It is not always easy to find your way and calling when somewhat strong opinionated spiritual teachers or church members tell you what to do and what not to do. Sometimes it can be pretty hard to keep on walking your path with God when you know that the majority of the people in your church would not accept the way of life you feel you should live. Some people are very sure about what is the will of God in other peoples lives. Ironically often they aren’t able to see, that God may have chosen a very different way for someone as they had in mind, so their prayers for Gods guidance in that person’s life is just a testimony of them not accepting the path God has provided for that person as well as a lack of faith.

Finding your own way

It is essential for us to feel part of something bigger than yourself, and I do not underrate the meaning of the local churches. But sometimes you just have to remind yourself that in the first place you are responsible to God about how you answer your personal calling and not how submitted you are to the teachings of your church. Growth is a sign of life. Stagnation is a sign of death.

I have come to the point of accepting, that sometimes it is better to leave a place behind if it is not able to support your growth, but rather is restricting it. I do not mean to “throw your hands in the air” and give up every time difficulties arise, and I do not say that you should not be ready to persevere together with your fellow believers through times of hardship. Sometimes we need to make a sacrifice for the common good of the group, which indeed can be simultaneously a way to further personal growth. It is just the compulsive attitude towards some religious teachings some churches and people have, I do not see fitting in the bigger picture of providing spiritual growth neither for the individual nor the group.

Present thoughts

So here I am, looking back at 18 years of living a believers life and trying to live it as consciously as possible. I have come to get a more universal picture of faith and spirituality. I can see the part religion is playing in general in humanity as well as in my personal life, although never I have considered myself as being ”religious”. The teachings of Jesus Christ are very dear to me. However, I can feel and see that it is time to go deeper and to separate church, as I know it, from faith. I’ve come to feel more connected to the universal church which includes believers of all religions, as I believe.

One thing which got me totally excited anew about God was the discovering of astrology for myself. Oh, how it speaks to me about our Creator! I love the symbolism of astrology and the ability to see through it the bigger and smaller patterns throughout your life. It is the best tool I know to become aware of different phases in your life, that again providing the possibility to make the best out of every present moment. Through the course of studying astrology, my faith has become more alive again.

A symbol of stability

A birthday is reminding us of the cycle of life. It is the end of a personal year and the beginning of a new one. In modern astrology, it is common to cast a ’solar return chart’ for the next year of your life. This chart is cast for the time the Sun has returned to the exact degree and minute of the sign of the zodiac it was in at the time of your birth. Besides the Sun, there are also other planets and points displayed in a solar return chart, which are usually in different places than in your birth chart. A solar return chart gives you insight on what topics are likely to arise during the next year of your life. Life can change in various ways, and sometimes we can get very surprised about ourselves (and others too!). A solar return chart can tell you about those changes. But despite it’s changing nature, there will always be a constant, some fundamental power in our life. Something never changes.

The Sun is a symbol of the life force, the giver of life. The Sun is light. It is the requirement for any life on this planet. There is no life without light. Therefore throughout time, the Sun has also been a symbol for the creator God himself. The Sun is a very good symbol and a reminder of Gods place in the bigger picture of life.

Specifically in a solar return chart the Sun reminds us of Gods sovereignty – although everything around changes (the other planets and points in the chart), he stays the same (as the Sun in sign, degree and minute) and he is the source of all life, like the Sun is the foundation of which the solar return chart is built upon. Interestingly in astrology, the Sun represents also the core of the native’s identity.

Gods existence is eternal. He is the same today, yesterday, tomorrow, and forever. He does not change. Even if our life is built of ups and downs and we sometimes aren’t living up to our calling – God does not forget us. His promise of guidance still counts. We may discover different facets of God during the cycles of our life what can change our picture of him and what and who we thought God is, but those qualities have always been part of him. It is our perspective only which changes.

Lighting a candle

When I realized this morning that it is my spiritual birthday, I remembered a candle my mother gave me long ago. It was from my grandmother who passed away when I was 11. My mother was supposed to give me the candle on my 18th birthday, but she forgot it, and so I got it some years later.

My grandmother was the only believer in our family. I got to know her three years before she passed away after a failed operation which was inevitable because of the heart disease she had from birth on. I know she had been praying a lot for me and I am sure God heard her prayers. That I got to know her was a miracle since the doctors told her after the first operation she would not live any more than seven, ten years at most. However, she lived for fourteen years after that first operation. Otherwise, I would never have gotten to know her.

I am sure it is no coincidence that I remembered the candle today. Finally lighting it on my 18th birthday in faith. God is good. Life is beautiful.

*******

Picture: Author

Ursprung und Grundlagen der Aspektlehre in der Astrologie

Einer der vier Grundbausteine der Astrologie sind neben den Planeten, den Tierkreiszeichen und den Orten (auch Felder oder Häuser genannt) die Aspekte. In diesem Artikel geht es um die Wurzeln und die Grundsätze der Aspektlehre. Für das Verständnis dieses Artikels sind gewisse Grundkenntnisse in der Astrologie erforderlich. Man sollte wenigstens mit den Glyphen und dem Aufbau eines Horoskops vertraut sein.

Was sind Aspekte?

Bei den Aspekten geht es um die Beziehungen der Planeten und anderen Punkten im Horoskop zueinander. Oft wird auch von Winkeln gesprochen. Das hat seine Wurzeln im Ursprung der Aspektlehre, der u.a. Optik und Geometrie zugrunde liegt.

Ursprung der Aspektlehre

Die Wurzeln der Aspektlehre liegen in der Hellenistischen Epoche in Griechenland. Zu jener Zeit nahm die Astrologie ihre eigentliche Form mit ihren vier Grundbausteinen, wie sie oben erwähnt sind, an. Der ursprüngliche Begriff in Bezug auf das Konzept der Aspekte, der in hellenistischen Schriften vorzufinden ist, ist ’epimarturia’ (griech.). Dieser bedeutet soviel wie ”bezeugen”, ”ein Zeugnis abgeben”. Die Wortwahl für die Beschreibung der Aspekte in den Quelltexten (hauptsächlich in den Überlieferungen der Eisagogika des Antiochus von Athen) hat visuellen Unterton. Das heißt, es wird durch diese zum Ausdruck gebracht, ob und in welcher Weise sich die Planeten ”sehen können”. Somit befinden sich im Vokabular der uns überlieferten Texte neben dem erwähnten ”bezeugen” z.Bsp. auch ”beobachten” und ”mustern”. Es geht nach dem traditionellen Modell der Aspektlehre sozusagen um ”sehen und gesehen werden”.

Das Wort ’Aspekt’ stammt aus dem Lateinischen ’aspectus’, was soviel wie ”Hinsehen”, ”Blick” oder ”Gesichtspunkt” bedeutet. In Bezug auf den Ursprung der Aspektlehre trifft dieses Wort den Kern der Sache ziemlich gut. Behalten wir also seine ursprüngliche Bedeutung im Auge.

Fundament der Aspektlehre – Qualitäten der Tierkreiszeichen

Zur ursprünglichen Aspektlehre gehört die Unterteilung der Aspekte in solche, die auf den Tierkreiszeichen beruhen, und denen welche auf Graden beruhen (zeichenbasierende/gradbasierende Aspekte). Ausgangspunkt für die Aspektdeutung ist nach hellenistischem Modell in erster Linie die Beziehung der Planeten zueinander aufgrund der Tierkreiszeichen in denen sie sich befinden. Dabei ist es zunächst einmal gleich, in welchem Grad die Planeten stehen. Das Fundament für die zeichenbasierenden Aspekte liegt in den Qualitäten der Tierkreiszeichen. Zu diesen gehören die drei Modalitäten (kardinal, fix, veränderlich), die vier Elemente (Feuer, Erde, Luft, Wasser), sowie die Unterteilung in feminine und maskuline Zeichen.

Elemente, Modalitäten und Polarität im Tierkreis
Die Qualitäten der Tierkreiszeichen: Elemente, Modalitäten und Polarität. Rot unterlegt Feuerzeichen, braun unterlegt Erdzeichen, türkis unterlegt Luftzeichen und blau unterlegt Wasserzeichen.

Die Figuren – Symmetrie und Gleichheit im Tierkreis

Die Grundlage eines Aspektes ist eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen den Tierkreiszeichen. Das bedeutet, dass Zeichen, die traditionell gesehen im Aspekt zueinander stehen. sich mindestens in einer Qualität gleich sind. Folglich ergeben sich fünf Aspekte. Drei dieser Aspekte (Sextil, Trigon, Quadrat) formen, wenn in den Tierkreis eingezeichnet, jeweils eine geometrische Figur, genauer gesagt, ein regelmäßiges Polygon. In unserem Fall sind das Hexagon, Tetragon und Trigon. Die Aspekte Sextil, Trigon und Quadrat sind also jeweils eine Seite eines Polygons. Daraus ergeben sich die Winkel für diese Aspekte. Für das Sextil sind das 60°, für das Quadrat 90° und für das Trigon 120°.

Plygone im Tierkreis
Astrologische Aspekte als Polygone.

Zeichen im Sextil zueinander teilen die gleiche Polarität. Im Bild oben sind alle Zeichen, in die eine Spitze des Sechsecks fällt, feminine Zeichen (Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock, Fische, Stier). Zeichen im Quadrat zueinander teilen die gleiche Modalität. So sind die Zeichen die oben im Bild im Quadrat zueinander stehen alle kardinal (Krebs, Waage, Steinbock, Widder). Zeichen im Trigon zueinander teilen sowohl Polarität als auch Element. Krebs, Skorpion und Fische sind alle feminine Zeichen und gehören dem Element Wasser an.

Opposition und Konjunktion ergeben keine geometrischen Figuren. Die Opposition teilt jedoch den Tierkreis in zwei Hälften und lässt die Planeten in den jeweiligen Tierkreiszeichen in Gegenüberstellung treten. Der Winkel für die Opposition ist also 180°. Tierkreiszeichen in Opposition haben die gleiche Polarität und Modalität. So sind Krebs und Steinbock beides feminine und kardinale Zeichen. Die Konjunktion wiederum wurde ursprünglich nicht als Aspekt gezählt. Planeten in Konjunktion wurden als ihre Eigenschaften untereinander vermischend gedeutet. Es wurde ihnen also keine für die anderen Aspekte typische gegenseitige ”Wechselwirkung” angesehen. Hellenistische Astrologen zählten jedoch später die Konjunktion zusammen mit den anderen vier Aspekten auf. Diese werden heute oft als die fünf ptolemäischen Aspekte bezeichnet, wenngleich Ptolemäus nicht Erfinder dieser war, sondern lediglich eine Ausführung dieser Aspekte in seinem Werk Tetrabiblos wiedergibt. Des Weiteren spricht man auch von den Hauptaspekten oder den traditionellen/klassischen Aspekten.

Hauptaspekte
Links: Hauptaspekte als Polygone im Tierkreis vom Ausgangspunkt Krebs gesehen. Rechts: Winkel der fĂĽnf klassischen Aspekte.

Unaspektierte Zeichen – Verschiedenheit

In der Zeichnung unten sind nun vom Ausgangspunkt Krebs die klassischen Aspekte mit Pfeilen in den Tierkreis eingezeichnet. Das Zeichen Krebs steht also im Sextil zu Jungfrau und Stier, im Quadrat zu Waage und Widder, im Trigon zu Skorpion und Fische, sowie in Opposition zum Steinbock. Nach dem traditionellen Modell aspektiert also jedes Tierkreiszeichen sieben der anderen Zeichen, jeweils zwei per Sextil, Quadrat und Trigon sowie ein Zeichen in der Opposition. Verbleiben also 4 Tierkreiszeichen, die nicht aspektiert werden. Diese sind in der Zeichnung grau unterlegt. Vom Ausgangspunkt Krebs gesehen sind das Löwe, Schütze, Wassermann und Zwillinge. Wie bereits oben erwähnt, basieren die klassischen Aspekte auf Gemeinsamkeiten. Die Tierkreiszeichen, die nicht aspektiert werden, haben also keinerlei Gleichheit mit dem Ausgangszeichen.

Zu der Beispielzeichnung: Krebs ist ein Wasserzeichen. Keines der Zeichen Löwe, Schütze, Wassermann und Zwillinge teilt dieses Element. Löwe und Schütze sind Feuerzeichen, Wassermann und Zwillinge sind Luftzeichen. Des Weiteren ist das Zeichen Krebs kardinal. Auch hier findet sich keine Gemeinsamkeit. Löwe und Wassermann sind fixe, Schütze und Zwillinge veränderliche Zeichen. Letztlich ist der Krebs ein feminines Zeichen. Alle der vier unaspektierten Zeichen sind männlich.

aversion.png
Aspektierte und unaspektierte Tierkreiszeichen vom Zeichen Krebs gesehen. Jedes Tierkreiszeichen aspektiert jeweils sieben der anderen Zeichen. Vier Zeichen bleiben unaspektiert.

Planeten, die vom Ausgangspunkt aus gesehen in einem unaspektierten Feld stehen, haben somit keine Gemeinsamkeit, sind fremd und dem Ausgangspunkt abgeneigt. Die Basis dieser Felder ist also die Unverbundenheit zum Ausgangszeichen. Angenommen in unserer Beispielzeichnung wäre Merkur im Zeichen Krebs und Jupiter im Zeichen Schütze, dann würde Jupiter nicht in der Lage sein, dem Merkur Beistand und Unterstützung leisten zu können, denn Jupiter ”kann Merkur nicht sehen”. Planeten in unaspektierten Feldern stehen also nicht im Blickwinkel zum Ausgangszeichen.

Diese Sichtweise basiert neben den Qualitäten der Tierkreiszeichen auch auf optische Theorien der Antike. Diese besagen, dass ein Objekt entweder etwas von sich aussendet, durch was es dann vom Auge des Betrachters möglich ist gesehen zu werden (Extramission), oder dass vom Auge des Beobachters etwas ausgesendet wird, was das Objekt dann fĂĽr ihn sichtbar macht (Intramission). Weitere Theorien begrĂĽndeten sich auf eine Verbindung dieser beiden, oder stĂĽtzten sich gänzlich auf andere Sichtweisen, wie z.B. die Gemeinsamkeit oder Sympathie zwischen Beobachter und Objekt (“Gleiches sieht Gleiches”). In der Theorie der Extramission wurde angenommen, dass ein geometrischer Strahl vom Auge ausgeht, der die Dinge sichtbar macht auf die er fällt. Gegenstände, die nicht in den Bereich dieses Strahles fallen, sind unsichtbar.

Auge Strahl.jpg
Sehstrahltheorie vereinfacht dargestellt.

Chris Brennan erwähnt in seinem Buch Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (Kapitel 9), dass Porphyrios in seiner Einführung zur Tetrabiblos von Ptolemäus erwähnt, dass die Planeten jeweils sieben Strahlen aussenden. Dies ist eine weitere Begründung für die sieben aspektierten, also im Blickwinkel stehenden, und die vier unaspektierten, und somit außerhalb des Blickwinkels stehenden, Zeichen. Man könnte bei den vier unaspektierten Zeichen wohl auch gut von ”toten Winkeln” sprechen. In der modernen Astrologie haben diese Winkel die Namen Semisextil (30°) und Quinkunx (150°). Die Idee der sieben Strahlen gibt weiterhin die Grundlage für die gradbasierenden Aspekte.

Aspekte nach Grad

Basis ist hier, wie bereits oben erwähnt, die von jedem Planeten ausgesendeten sieben Strahlen, ausgehend von dem Grad in dem sich der Planet befindet, zu dem gleichen exakten Grad in den anderen sieben aspektierten Zeichen. Wenn Merkur in unserem Beispiel im 21. Grad im Zeichen Krebs stehen würde, würde er also den 21. Grad von den Zeichen Jungfrau, Waage, Skorpion, Steinbock, Fische, Widder und Stier genau aspektieren. Ein Aspekt zwischen zwei Planeten im selben Grad wurde in hellenistischer Zeit als ”perfekter” oder ”kompletter” Aspekt angesehen.

Merkur sieben Strahlen
Merkur und die von ihm ausgehenden sieben Strahlen.

In Anbetracht auf die Unterteilung der Aspekte in tierkreisbezogene und gradbezogene Aspekte kann also Folgendes festgestellt werden: ein Planet tritt in Beziehung zu einem anderen Planeten sobald er in ein Tierkreiszeichen eintritt, dass im Aspekt zu dem Tierkreiszeichen steht, in dem sich der andere Planet befindet. Die Beziehung der beiden Planeten wird umso intensiver, je näher sie im exakten Grad zueinander stehen. Hellenistische Astrologen benutzten für zeichenbasierende Aspekte das Wort ”bezeugen”, für gradbezogene Aspekte wiederum ”mustern”. Diese Wortwahl bringt die unterschiedliche Intensität der zwei Aspektgrundlagen zum Vorschein. Ursprünglich setzt die Aspektlehre also bei den Tierkreiszeichen an und nicht erst bei den Graden.

Applikative (sich nähernde) und separative (sich auflösende) Aspekte

Planeten, die sich auf einen exakten Aspekt hinzubewegen, sind applikative Aspekte. Planeten, die einen exakten Aspekt schon erreicht haben und sich von diesem entfernen, heißen separative Aspekte. Der stärkste Wirkungsbereich eines Aspektes liegt in der Applikation unter 3°. Die Wortwahl für eine Konjunktion im Gegensatz zu den anderen Aspekten unter 3° unterschied sich in der Antike. Bei einer Konjunktion sprachen die hellenistischen Astrologen von einer ”Verschmelzung”, bei den anderen Aspekten von einer ”Verbindung”. Manchmal wurde für die Konjunktion ein zusätzlicher Spielraum von über 3°, jedoch unter 15° eingeräumt. In diesem Fall sprach man von ”Zusammenkunft”. Der Mond nahm eine Sonderstellung ein. Ihm sprach man 13° für alle Aspekte zu.

Hier soll noch kurz der Begriff ‘Void-of-course-Mond‘ oder ‘Mond im Leerlauf’ erwähnt werden. Nach traditioneller Ansicht handelt es sich dabei um einen Mond, der keinen exakten Hauptaspekt zu den klassischen Planeten innerhalb der nächsten dreiĂźig Grad macht, sich sozusagen im ”Leerlauf” befindet. Zeichengrenzen spielen dabei traditionell keine Rolle. Diese Begebenheit ist äuĂźert selten.

Charaktere der Aspekte

Sextil und Trigon werden als positive oder “leichte” Aspekte angesehen, wobei das Trigon in seiner Wirkung als stärker bewertet wird. Nach hellenistischer Tradition wirken Planeten im Sextil und Trigon, vor allem die Wohltäter Venus und Jupiter, äuĂźerst positiv, wogegen die Ăśbeltäter Mars und Saturn nicht in der Lage sind durch Sextil oder Trigon negativ auf andere Planeten zu wirken. Opposition und Quadrat sieht man im Allgemeinen als herausfordernd oder negativ an. Die Opposition wird oft als zwiespältig oder kontrovers eingestuft. Mit Mars und Saturn ist sie schwierig oder gar ”schädigend”, in Verbindung mit Venus und Jupiter sind deren wohltuende Eigenschaften gehemmt. Das Quadrat wird in seiner Wirkung als hart oder schroff angesehen. Ăśbeltäter sind besonders schwierig in diesem Aspekt, wobei die Wohltäter entweder problematisch wirken oder aber unter bestimmten Umständen durchaus sehr positiv wirken können. Das Quadrat und die Opposition sind die Aspekte mit der stärksten Wirkung. Die Konjunktion wird generell als neutral eingestuft. Sie nimmt jedoch positiven Charakter an, wenn Wohltäter involviert sind und wirkt negativ, wenn Ăśbeltäter in Verbindung mit ihr stehen.

Herleitung der Eigenschaften der Aspekte

Die Charaktere der Aspekte ist teils von den Beziehungen der Planeten in ihren Domizilen zu den beiden Lichtern Sonne und Mond abgeleitet. Grundlage ist hier das Thema Mundi, die hypothetische Geburtskarte der Welt. Ausgangspunkt sind also der Mond im Krebs und die Sonne im Löwen. Die anderen Himmelskörper werden den Tierkreiszeichen wie folgt zugeordnet: Merkur den Zwillingen und der Jungfrau, Venus dem Stier und der Waage, Mars dem Widder und Skorpion, Jupiter den Fischen und dem Schützen, Saturn dem Wassermann und dem Steinbock. Dies sind also die traditionellen Herrscher der Tierkreiszeichen. Nun werden Verbindungen von den beiden Lichtern aus zu den Planeten in ihren Domizilen gezeichnet. Daraus ergibt sich auf beiden Seiten der Lichter jeweils ein Sextil zur Venus, ein Quadrat zum Mars, ein Trigon zum Jupiter und eine Opposition zum Saturn. Auf dieser Grundlage basiert die Assoziation des Sextils und des Trigons mit Positivität, da sie in diesem Schema durch die Wohltäter Venus und Jupiter gekennzeichnet sind. Mars und Saturn hingegen geben die Assoziation mit Herausforderung an, da sie in Verbindung mit dem Quadrat und der Opposition stehen.

zodiak-domizile-aspekte-blog.jpg
Herleitung der Eigenschaften der Aspekte nach den Domizilen der Planeten und ihren Beziehungen zu Sonne und Mond, aufbauend auf das Thema Mundi.

Rechte und linke Aspekte

Eine weiterhin wichtige Unterscheidung in der Qualität der Aspekte liegt in der Lage dieser, ausgehend vom aspektierten Planeten. Aspekte, die ”rechter Hand” eines Planeten liegen, sind jene welche von ihm aus gesehen frĂĽher in Tierkreisrichtung liegen. Aspekte, ”linker Hand”, sind später im Tierkreis gelegen. Dies kann man sich ganz einfach visualisieren, in dem man sich die Planeten mit dem ”Kopf” zur Tierkreismitte und die ”FĂĽĂźe” zum Rand gerichtet denkt. Wenn man sich nun vorstellt, dass die Planeten mit zur Seite ausgestreckten Armen im Horoskop liegen, lässt sich einfach die Richtung der Aspekte an diesen ablesen. Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Aspektrichtung wäre, sich vorzustellen, selbst in der Mitte des Tierkreises zu stehen mit Blick auf den jeweils in Frage kommenden Planeten. Alle Planeten, die sich nun auf der rechten Seite von einem selbst gesehen befinden, sind im rechten Aspekt zu diesem Planeten. Alle Planeten, die links von einem selbst liegen, sind links im Aspekt zum Planeten in der Ausgangsposition. Dies wĂĽrde also die Wahrnehmung auf die Planeten und deren Aspekte untereinander von der Erde aus gesehen wiedergeben. Dies ist wohl die ursprĂĽngliche Methode zur Bestimmung der Aspektrichtung. In der Beispielzeichnung unten steht Mars rechts im Quadrat zu Merkur. Merkur befindet sich also “linker Hand” im Quadrat zu Mars. Ein Betrachter in Tierkreismitte wĂĽrde ebenfalls Merkur als links gelegen von Mars wahrnehmen.

Merkurius Mars Mond
Mars im rechten Aspekt (“rechter Hand”) zu Merkur. Merkur im linken Aspekt (“linker Hand”) zu Mars. Mond im im linken Aspekt zu Merkur und Merkur im rechten Aspekt zu Mond. Mars und Mond formen traditionell keinen Aspekt, da Mars vom Mond gesehen im 6. Feld und Mond vom Mars gesehen im 8. Feld steht. Sie können sich also nicht “sehen”, da die Zeichen in denen sie stehen, Jungfrau und Wassermann, keinerlei Gemeinsamkeit haben.

Bedeutung der Aspektrichtung

Ein rechter Aspekt hat dominierenden Charakter. BegrĂĽndung hierfĂĽr ist die Tatsache, dass sich der Planet in frĂĽheren Zeichen auf den in späteren Zeichen zubewegt, ihn also vor Augen hat und ihm “auf der Spur ist”. In der Beispielzeichnung hat Mars sozusagen die ”Oberhand” ĂĽber Merkur. Die Beziehung zwischen diesen beiden wird also von Mars bestimmt. Merkur hat sich dem Mars zu fĂĽgen. Im Allgemeinen hat ein Aspekt positiveren Charakter, wenn der Planet in der dominanten Position ein Wohltäter ist. Ein Ăśbeltäter mit der Oberhand wirkt eher herausfordernd.

Mars im Zehnten von Merkur
Mars ist im rechten Quadrat zu Merkur und daher in der dominierenden Rolle. Merkur hat sich dem Mars zu fĂĽgen. Mars ist gleichzeitig “Im Zehnten” von Merkur. Ein Planet im zehnten Zeichen vom Ausgangsplanet (in Tierkreiszeichenfolge) wird als äuĂźerst dominierend angesehen. Dieser Aspekt ist als stärkster unter allen angesehen.

Die Interpretation der Aspektrichtungen gilt fĂĽr das Sextil, das Quadrat und das Trigon. Opposition und Konjunktion haben logischerweise keine ”Richtungen” und erhalten daher keine zusätzliche Interpretation durch diese. Der Aspekt mit der stärksten Wirkung ist das Quadrat rechter Hand, fĂĽr das in hellenistischer Zeit ein eigener Begriff geschaffen wurde – ”Im Zehnten” (engl. ”Upon the Tenth”, griech. epidekateia). Dies bedeutet, dass der Planet im zehnten Feld vom Tierkreiszeichen des Ausgangsplaneten gesehen, in der dominanten Position ist. Es ist also dasselbe wie das Quadrat rechter Seits. In der Beispielzeichnung oben ist Mars also ”Im Zehnten” von Merkur, und somit in der herrschenden Rolle. Die Bestimmung des Zehnten basiert immer auf den Tierkreiszeichen in denen sich die Planeten befinden.

*******

Schlussbemerkung: Dies war eine Darstellung der Grundprinzipien der Aspektlehre, so wie sie in ihren UrsprĂĽngen in Gebrauch war. Weitere auf diese Grundlagen aufbauende Methoden sind durchaus bekannt. Obwohl die Aspektlehre traditionell auf “nur” fĂĽnf Aspekten beruht, ist sie doch sehr umfangreich. Dabei ist zu beachten, dass einige Betrachtungen ĂĽber die Jahrhunderte einst verloren gegangen waren, wie zum Beispiel die grundsätzliche Interpretation der Aspekte nach Zeichen. In den letzten Jahrzehnten wurde jedoch immer mehr Material der Astrologen aus antiker Zeit durchgearbeitet, Ăśbersetzungen erstellt und die ursprĂĽnglichen Lehren der Astrologie wieder neuentdeckt. Ich denke, dass u.a. das Vertiefen in die Wurzeln der Aspektlehre ein fruchtbares Fundament fĂĽr eine astrologische Analyse schafft. Nicht zuletzt wird durch diese auch der Umgang mit Nebenaspekten mehr Einsicht und Tiefe erhalten.

*******

Quellen und weiterfĂĽhrende Literatur:

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Denver: Amor Fati Publications, 2017.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course.
https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

Brennan, Chris. Void of Course Moon: Three Different Definitions. 27.9.2017. https://www.youtube.com/watch?v=7qMV_JcrsQ0. Gesehen 15.10.2018.

Brand, Rafael Gil. Lehrbuch der klassischen Astrologie. Chiron Verlag, 2000.

Hand, Robert. Traditionelle Astrologie: Ganzzeichenhäuser – Tag- und Nachthoroskope. Chiron Verlag, 2007.

Zu meinem Artikel ĂĽber die Geschichte der Astrologie geht es hier.

Ăśber die Bedeutungen der Planeten in der traditionellen Astrologie, kannst du hier lesen.

Titelbild: Pixabay

Grundskizze ‘Tierkreis’ fĂĽr Grafiken: File:Thema Mundi.svg by Meredith Garstin derivative work Achillu, Zodiac wheel, CC BY-SA 3.0

Grafiken: Authorin