Astrologinen konsepti sektistä — päivän ja yön merkitys kartan tarkastelussa

Oletko syntynyt päivällä vai yöllä? Syntymäsi hetken sijoittumisella päivä- tai yöaikaan on perustavanlaatuiset merkitykset. Astrologisen kartan vuorokaudenajan määritys, eli sekti (engl. sect) on peruste, johon pohjautuvat monet tekniikat ja siten koko kartan tulkinta. Alkuperäisten astrologian oppien mukaan sekti on tulkinnan A ja O.

Käsitteen alkuperä

Sekti -käsitteen alkuperä juontuu kreikankielisestä sanasta hairesis (αἵρεσις), joka tarkoittaa ryhmää, puoluetta, tiimiä. Astrologiassa sektillä tarkoitetaan valojen sekä viiden paljain silmin nähtävän planeetan jakoa kahteen ryhmään – päiväryhmään ja yöryhmään. Sektiin sisältyy olennaisena kartan vuorokaudenajan huomioiminen, jonka pohjalla määräytyy kumpi ryhmä on hallitsevana. On siis tärkeää, onko kyseessä päiväkartta vai yökartta. Katsotaan seuraavaksi miten saadaan astrologisen kartan sekti selville.

Miten kartan sekti määräytyy?

Tämä on helppoa. Määrittävä tekijä on Aurinko. Päiväkartasta on kyse kun Aurinko on horisontin, eli Askendentti – Deskendentti -linjan yläpuolella. Yökartasta on kyse kun Aurinko on AS – DS -linjan alapuolella. Alla oleva kuva havainnollistaa päiväkartan ja yökartan määräytymisen.

Kuva: Päivä- ja yökartta
Vasemmassa kuvassa Aurinko on horisontin (AS – DS -linja) yläpuolella, jolloin kyseessä on päiväkartta. Oikeassa kuvassa Aurinko on horisontin alapuolella, joten kyseessä on yökartta.

Kaksi planeettaryhmää

Planeetat jaetaan kahteen ryhmään, päiväplaneettoihin ja yöplaneettoihin. Päiväplaneettoihin kuuluvat Aurinko, Jupiter ja Saturnus. Yöplaneettoihin kuuluvat Kuu, Venus ja Mars. Kumpaankin ryhmään kuuluu siis valon lisäksi yksi ns. hyväntekijä ja yksi ns. pahantekijä. Merkurius on lähtökohtaisesti neutraali ja sen kuuluminen jompaankumpaan sektiin riippuu ensisijaisesti sen suhteesta Aurinkoon.

Valot, Aurinko ja Kuu, ovat ryhmissään erityisasemassa sillä ne toimivat niiden johtajina. Aurinko johtaa päiväryhmää ja Kuu johtaa yöryhmää. Ryhmistä käytetään myös nimityksiä päiväsekti (engl. day sect / diurnal sect) ja yösekti (engl. nocturnal sect / night sect).

Kuva: Päivä- ja yöryhmä
Päivä- ja yöryhmä hallitsijavaloineen. Kumpaankin ryhmään kuuluu yksi hyväntekijä ja yksi pahantekijä. Merkurius voi, kartan tilanteesta riippuen, kuulua joko päivä- tai yöryhmään.

Kartan sekti ja planeettaryhmät

Sekti määrittää kumpi valoista on kartan hallitseva valo. Sitä kautta se osoittaa kumpi ryhmä jäsenplaneettoineen tuntee olonsa ko. kartalla ”kotoisammaksi”. Kyse on siitä, miten planeetat käyttäytyvät ja mitkä niihin liitetyt ominaisuudet tulevat luonnollisimmin esiin. Yleisesti ottaen, päiväplaneetat toimivat suopeammin ja tukevat kartan omistajaa paremmin päiväkartalla ja yöplaneetat yökartalla.

Sektin vaikutus hyvän- ja pahantekijöihin

Kartan vuorokaudenaika vaikuttaa hyväntekijöiden (engl. benefics) Venuksen ja Jupiterin, mutta erityisesti pahantekijöiden (engl. malefics) Saturnuksen ja Marsin tapaan ilmentää niihin liitetyt piirteet ja merkitykset. Päiväkartalla “suurinta hyvää” symboloi Jupiter kun taas yökartalla tämä virka on suotu Venukselle. Pahantekijät, ollessa omassa sektissään, ovat vähemmän hankalia, eli Saturnus on rakentavampi päiväkartalla ja Mars on suopeampi yökartalla. Kartan vuorokaudenaika vaikuttaa siis planeettojen luonteeseen. Yleisesti ottaen päiväkartalla positiivisin planeetta on Jupiter ja haastavin Mars. Yökartalla positiivisin planeetta on Venus ja haastavin Saturnus.

Tästä käy ilmi etteivät pahantekijät symboloi aina haasteita, vaan suotuisissa olosuhteissa, josta sekti on yksi, voivat toimia hyvin positiivisesti. Vastaavasti hyväntekijät eivät ole aina helppoja, vaan voivat symboloida haasteitakin. Niiden sijoittuminen sektinsä vastaisella kartalla ei kuitenkaan itsessään tarkoita ongelmia, vaan enemmän niiden heikentynyttä voimaa tukea kartan omistajaa.

Vertauskuva sektistä

Planeettojen olemus kartan sektiin nähden voidaan havainnollistaa seuraavalla vertauskuvalla. Tämä on toki hieman kömpelö yritys kuvailla sektiä, mutta ehkäpä se auttaa kuitenkin saamaan sen sisällöstä hieman paremmin kiinni.

Yökartalla on menossa yövuoro. Yökyöpeleiden Venuksen, Marsin ja Kuun hyvät ominaisuudet tulevat tässä vuorossa luontevasti esiin. Aamuvirkut Jupiter, Saturnus ja Aurinko sen sijaan väsyvät öisin, eivätkä pääse hyödyntämään yhtä helposti hyviä ominaisuuksiaan tässä vuorossa.

Päiväkartalla taas on menossa päivävuoro, jossa juuri aamuvirkut työskentelevät luonnollisemmin positiivisista ominaisuuksistaan käsin. Sen sijaan yökyöpelit eivät vielä ole kunnolla heränneet, jonka vuoksi työn suorittaminen hymysuin tässä vuorossa vaatii heiltä enemmän ponnistelua.

Meme: Switsching from night shift to day shift

Sektiin liittyvät muut huomiot

Sen lisäksi että päiväryhmän planeetat viihtyvät paremmin päiväkartalla, ne iloitsevat sijaitessa kartan päiväpuoliskolla, eli samassa hemisfäärissä kuin Aurinko. Yöplaneetat nauttivat ollessa yökartalla ja sijaitessa Auringon vastakkaisella puoliskolla karttaa, eli siellä missä on yö. Lisäksi päiväplaneetat suosivat sijaintia maskuliinisissa merkeissä, yöplaneetat taas feminiinisissä merkeissä.

Haasteita ja tukea

Kartan sekti antaa jo ensimmäisen vihjeen siitä, mitkä planeetat ja niihin yhteydessä olevien sektoreiden teemat osoittautuvat hankalaksi, eli mitkä elämänalueet teettävät enemmän työtä kartan omistajalle. Vastaavasti sekti viittaa myös teemoihin, joissa koetaan luonnollisesti enemmän sujuvuutta, helppoutta ja tukea. Sekti kartoittaa planeettojen tilannetta tietysti vasta yleisellä tasolla. Lopulliseen tilaan vaikuttaa moni muukin asia. Yksi niistä ovat planeettojen väliset suhteet, eli aspektit, kuten esim. kohennuksen ja kaltoinkohtelun kuviot. Näistä voit lukea artikkelissani Kohennuksen ja kaltoinkohtelun 7 kuviota — Marsin, Saturnuksen, Venuksen ja Jupiterin erityisasema astrologiassa.

Mihin muuhun sekti vaikuttaa?

Sen lisäksi, että kartan sekti osoittaa yleisesti suotuisinta ja haastavinta planeettaa, se on perusta monille tekniikoille. Esimerkiksi joidenkin arpapisteiden, kuten onnenpisteen laskentakaava määräytyy sen mukaan, onko kyseessä päivä- vai yökartta. Vuorokaudenaika vaikuttaa myös kartan kolminaisuushallitsijasuhteisiin. Päiväkartalla esimerkiksi ilmaelementtiä hallitsee ensisijaisesti Saturnus, yökartalla taas Merkurius.

Yhteenveto

Sekti vaikuttaa planeettojen luonteeseen – siihen, mitkä planeettoihin liitetyt ominaisuudet tulevat luontevimmin esiin. Syntymäastrologiassa sekti antaa vihjeitä siitä, mitkä elämänalueet tuottavat mahdollisesti eniten haasteita kartan omistajalle. Vastaavasti sektin kautta voi kartoittaa kussakin tapauksessa käytettävissä olevat resurssit ja tuen lähteet. Lyhyesti sanottuna – sekti auttaa tiedostamaan haasteita ja voimavaroja. Sekti on astrologisen kartan tutkimisen ensimmäisiä pohdintoja.

*******

Lähteet ja lisää lukemista:

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Amor Fati Publications, 2017.

Brennan, Chris. The Astrology of Sect. http://horoscopicastrologyblog.com/2008/11/25/the-astrology-of-sect/.

Brennan, Chris. The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

Brennan, Chris. The Planetary Joys and the Origins of the Significations of the Houses and Triplicities. https://www.hellenisticastrology.com/the-planetary-joys.pdf.

George, Demetra. Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques. Volume One: Assessing Planetary Condition. Rubedo Press, 2019.

Otsakekuva: ‘Day and Night’ kindly provided by Nukul Solanki @ Nukul|NextDesigns → http://next-design.dribbble.com/.

Published by

Sindy 🕊️

Hermit soul, astrologer, Venus Star Point practitioner & teacher | 🇫🇮 🇩🇪 🇬🇧

2 thoughts on “Astrologinen konsepti sektistä — päivän ja yön merkitys kartan tarkastelussa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s