Kohennuksen ja kaltoinkohtelun 7 kuviota — Marsin, Saturnuksen, Venuksen ja Jupiterin erityisasema astrologiassa

Tässä kirjoituksessa keskityn Venuksen ja Jupiterin sekä Marsin ja Saturnuksen roolien kuvaamiseen planeettojen tilannearvioinnissa astrologisella kartalla. Käsittelen ensin näiden planeettojen erityisaseman taustaa ja perusteita. Tämän jälkeen kuvaan yksitellen jokaista seitsemästä kuviosta, jonka kautta Mars, Saturnus, Venus ja Jupiter voivat vaikuttaa oleellisesti planeettojen luonteeseen ja siten astrologisen kartan kokonaiskuvaan.

Huomio käsitteiden käytöstä: Tässä kirjoituksessa esitetyn tekniikan alkuperäiset käsitteet ovat muinaiskreikan kieltä. Suomennoksia on pohdittu ensin ASTRIS–Suomi ja nyttemmin Juuriastrologia -nimisessä Facebook-ryhmässä. Yhteinen pohtiminen jatkuu ja käsitteiden suomennoksiin saattaa tulla vielä muutoksia. Käytän tässä kirjoituksessa tällä hetkellä parhaiten osuvina pitämiäni alkuperäisten käsitteiden suomenkielisiä vastineita. Olen sisällyttänyt kreikankieliset ja englanninkieliset käsitteet tähän kirjoitukseen, jotta voit jatkaa tekniikan sisällön tutkimista muunkielisistä lähteistä.

Planeettojen tilannearvioinnin eri tekijät

Planeettojen luonteesta ja asemasta kartalla kertovat ensisijaisesti eläinradan merkit ja paikat/talot, joissa ne sijaitsevat sekä aspektit, eli suhteet joita planeetoilla ja muilla kartan tekijöillä on keskenään. Aspektien osalta planeettojen tilannetta on perinteisesti tutkittu erityisesti Venuksen ja Jupiterin (ns. hyväntekijät) sekä Marsin ja Saturnuksen (ns. pahantekijät) näkökulmasta. Tälle tekniikalle on annettu nimi “kohennus ja kaltoinkohtelu“.

Kohennuksella ja kaltoinkohtelulla on merkittävä rooli elämänalueiden laadun ja sisällön symboliikan luomisessa. Lyhyesti sanottuna, Mars ja Saturnus voivat kieltää mitä planeetat haluavat symboloida merkitystensä, sijaintinsa ja talohallitsijuutensa kautta. Venus ja Jupiter taas pystyvät vahvistamaan planeettojen merkityksiä.

Marsia ja Saturnusta on sanottu kaltoin kohtelevan planeettaa, johon ovat tietyssä aspektissa. Tätä kutsutaan englanniksi käsitteellä maltreatment (kreik. κάκωσις – kakōsis). Käytän tästä suomennosta kaltoinkohtelu. Venus ja Jupiter puolestaan voivat suojella ja kohentaa planeetan asemaa, johon ovat aspektissa. Tästä käytetään englanniksi termiä bonification (kreik. ἀγαθύνω – agathynō), josta käytän käännöstä kohennus.

Pahantekijät Mars ja Saturnus sekä hyväntekijät Venus ja Jupiter ovat siis erityisessä roolissa kun tarkastellaan yksittäisten planeettojen toimivuutta ja luonnetta astrologisella kartalla. Samalla kohennuksen ja kaltoinkohtelun kuviot vaikuttavat luonnollisesti koko kartan tilanteeseen. Ihmettelet ehkä, miksi tehdä jakoa hyväntekijöihin ja pahantekijöihin. Siitä seuraavassa kappaleessa.

Astrologian symboliikka ja maanpäällisen elämän polariteetti

Harvoin asiat ovat mustavalkoisia. Kuitenkin osa elämämme tapahtumista on toivottua, osa taas ei-toivottua. Vaikeassa elämäntilanteessa voi olla miltei mahdotonta nähdä mitään muita värejä kuin juuri mustan ja valkoisen – hyvän ja pahan. Jotkut ihmiset vaikuttavat saavan jatkuvasti erityistä onnea osakseen. Toiset taas kamppailevat koko elämänsä erilaisten vaikeuksien kanssa. Suurimmalle osalle meistä elämä on kuitenkin jonkinlainen sekoitus onnea ja vastoinkäymisiä.

Astrologia kuvaa ja peilaa ihmiselämän kokemuksia eri symbolien kautta. Näin Mars ja Saturnus kuvaavat ihmisen kokemaa ”pahaa”, Venus ja Jupiter taas symboloivat ”hyvää”. Elämä on monivivahteinen ja kuten ylempänä mainittu, harvoin asiat ovat täysin pahoja tai hyviä, ainakin jälkeenpäin katsottuna. Myös astrologiselta kartalta löytyy sekoitus eriasteisia vastoinkäymisiä ja onnen osumia. Erilaisten tekniikoiden kautta, joilla punnitaan koko mahdollisuuksien kirjoa ääripäästä toiseen, planeetat saavat lopulta yksilöllisen luonteensa. Tämä tarkoittaa, että astrologisella kartalla Mars ja Saturnus eivät useimmiten kuvaa puhtaasti epäonnea eivätkä Venus ja Jupiter aina kuvaa kauttaaltaan suotuisia tilanteita.

Ihmisen kokemusmaailma

Varsinkin henkisissä piireissä voi havaita yrityksiä nähdä elämän raastavimmatkin kokemukset neutraaleina. Minusta ihmisen kokemukset tapahtumista ja niiden tuoma mahdollinen potentiaali kasvuun ovat kaksi eri asiaa, joita ei saa sekoittaa keskenään. Se, että joku onnistuu hyödyntämään vastoinkäymistä positiivisella tavalla, ei tyhjennä tai mitätöi hänen kokemustaan vaikeasta ja ehkä jopa ihmishenkeä uhkaavasta elämänvaiheesta.

Haluan uskoa, että ihminen voi jossain määrin vaikuttaa siihen, miten reagoi hänen eteensä heitettyihin haasteisiin. Kuitenkin synkimpinä hetkinä ihmisen kokemus vaikeasta tilanteesta voi olla läpikotaisin pahan tunteen värittämä ja voimattomuuden tunne vastoinkäymistä kohtaan ylitsepääsemätön. Vaikka näkisikin elämän kokemukset sellaisinaan neutraaleina, ihmisen tunne niistä harvoin sitä ole.

Maanpäälliseen elämään ja ihmisenä olemiseen kuuluu kokemus polariteetista. Tästä kertoo ensimmäisenä vuorokausi, joka on jaettu kahteen keskenään vuorottelevaan osaan – päivään ja yöhön. Meidän kuuluu kokea elämän eri vivahteita – oman kokemuksemme mukaan sekä hyvän että pahan, valoisia ja pimeitä aikoja. Toista ei ole ilman toista. Tämän ymmärtäminen ja hyväksyminen on yksi henkisen kasvun avaimia. Elämän polulla katseen tulee pitää lujasti kohdistettuna tulevaisuuteen ja toivoon. Taivallettava on kuitenkin tässä ja nyt – ja elättävä niissä kokemuksissa, jotka meitä kulloisenakin aikana kohtaavat.

“There is absolutely nothing more foolish than those men who think that good could exist, if there were at the same time no evil. For since good is the opposite of evil, it necessarily follows that both must exist in opposition to each other, supported as it were by mutual adverse forces; since as a matter of fact no opposite is conceivable without something to oppose it. For how could there be an idea of justice if there were no acts of injustice? Or what else is justice than the absence of injustice? How too can courage be understood except by contrast with cowardice? Or temperance except by contrast with intemperance? How also could there be wisdom, if folly did not exist as its opposite? Therefore,” said he, “why do not the fools also wish that there may be truth, but no falsehood? For it is in the same way that good and evil exist, happiness and unhappiness, pain and pleasure. For, as Plato says, they are bound one to the other by their opposing extremes; if you take away one, you will have removed both.”

Khrysippos (n. 280 – 207 eKr.), siteerattu teoksessa ‘Attikan öitä’, kirja 7, A. Cornelius Gellius.

Marsin, Saturnuksen, Venuksen ja Jupiterin symboliikan perusteet pahan- ja hyväntekijöinä

Kuten aikaisemmin todettu, elämässä on kyse laajasta kirjosta. Kirjon ääripäät voidaan kuvata astrologian symboliikassa hyväntekijöiden ja pahantekijöiden kautta. Tällöin Mars ja Saturnus kuvaavat yleisellä tasolla puutetta, kärsimystä ja epäonnea; Venus ja Jupiter taas vaurautta, menestystä ja onnea. Mutta miksi juuri Venus ja Jupiter on nimetty hyväntekijöiksi ja miksi juuri Mars ja Saturnus pahantekijöiksi?

Planeettojen merkitysten syntyyn on vaikuttanut ensisijaisesti havainto niiden olemuksesta tähtitaivaalla. Venus ja Jupiter loistavat verrattuna Marsiin ja Saturnukseen kirkkaimpina. Marsin ja Saturnuksen heijastama valo on himmeä verrattuna Venukseen ja Jupiteriin. Planeettojen valon väreissäkin on eroja. Mars loistaa jopa punaisena. Tämä havainto planeettojen värien ja valon kirkkauden erosta on johtanut siihen, että aikojen alusta asti Venukseen ja Jupiteriin on liitetty myönteisiä merkityksiä kun taas Mars ja Saturnus ovat toimineet kielteisyyden symboleina. Valon ja pimeyden kontrasti on siis ollut lähtökohta muiden planeettoihin liitettyjen vastakkaisten merkitysten syntymiselle, kuten hyvä ja paha, tuhoava ja rakentava jne.

Sama kahtiajako löytyy kaavasta planeettojen iloista. Tässä skeemassa valot, Aurinko ja Kuu, ovat sekstiilissä ja kolmiossa hyväntekijöihin Venukseen ja Jupiteriin. Pahantekijät Mars ja Saturnus ovat puolestaan neliössä kumpaankin valoon. Sekstiili ja kolmio on pidetty positiivisina aspekteina, neliö taas haastavana kulmana. Näin ollen hyväntekijöiden ja pahantekijöiden aspektit kaavassa planeettojen iloista, symboloivat nekin niiden ankaraa tai suopeaa luonnetta.

Lisää tietoa planeettojen iloista löydät Chris Brennanin julkaisusta The Planetary Joys and the Origins of the Significations of the Houses and Triplicities.

Kuva: Valojen ja hyväntekijöiden/pahantekijöiden keskinäiset aspektit
Planeettojen ilojen paikat. Valot ja hyväntekijät (Venus ja Jupiter) ovat aspektoituneet toisiinsa sekstiilin ja kolmion kautta. Valojen ja pahantekijöiden (Mars ja Saturnus) välissä on neliöaspekti.

Hyväntekijöiden käsite on kreikaksi ἀγαθοποιός – agathopoios. Pahantekijät on kutsuttu kreikaksi sanalla κακοποιός – kakopoios. Suomeksi puhutaan myös benefikeista ja malefikeista, millä on juurensa englanninkielisissä käsitteissä benefics / malefics.

Yleistä kohennuksesta ja kaltoinkohtelusta

Tekniikka kohennuksesta ja kaltoinkohtelusta edellyttää merkkihuoneiden ja pääaspektien käyttöä. Pääaspektit ovat oppositio, neliö, kolmio ja sekstiili. Yhtymä luetellaan yleensä mukaan pääaspekteihin kuuluvaksi. Perinteisesti sitä ei kuitenkaan kutsuttu varsinaiseksi aspektiksi, vaan merkkitasolla “kanssa olemiseksi”. Kohennuksen ja kaltoinkohtelun kuvioissa mukana olevat yhtymän muodot ovat astepohjaisia ja niillä on omat nimensä.

Juuriastrologian tekniikan ollessa kyse, käytämme lisäksi seitsemän perinteistä, eli paljain silmin nähtävää planeettaa ja niihin perustuvaa merkkihallitsijuutta, joka on seuraavanlainen: Venus on Härän ja Vaa’an hallitsija, Jupiter hallitsee Jousimiehen ja Kalojen merkkiä, Mars on Oinaan ja Skorpionin hallitsijaa, Saturnus hallitsee Kauriin ja Vesimiehen merkkiä. Kuu on Ravun ja Aurinko on Leijonan hallitsija.

On olemassa seitsemän tilannetta, joiden kautta hyväntekijät ja pahantekijät voivat vaikuttaa oleellisesti planeettojen asemaan astrologisella kartalla. Osa kuvioista on merkkipohjaisia, osa taas astepohjaisia. Merkkipohjaisesta kuviosta ollessa kyse ei ole väliä, missä asteissa osalliset planeetat sijaitsevat kunhan aspektoivat toisiaan merkkiensä kautta. Astepohjaiset kuviot noudattavat tarkkoja orbeja aspekteille. Kohennuksen ja kaltoinkohtelun tekniikassa käytetyt orbit ovat 3 ja 7 astetta. Kuulle annetaan joissakin kuvioissa 13 asteen orbi.

Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Mars ja Saturnus kaltoinkohtelevat neliön ja opposition kautta. Venus ja Jupiter kohentavat kolmion ja neliön kautta. Sekä pahan- että hyväntekijöillä on siis kaksi aspektia, joiden kautta kohennus/kaltoinkohtelu on tuntuvimmillaan. Muutkin aspektit saavat toki niissä osallisten planeettojen luonteet osakseen, kuten esim. sekstiili pahantekijöiden kanssa voi tuntua haasteelliselta. Varsinaisesta kaltoinkohtelusta ei kuitenkaan tällöin puhuta. Sekstiili mainitaan kohennuksen mahdollisena kuviona, joskin sitä pidetään heikompana kuin kohennus neliön ja kolmion kautta.

Yhtymä on lähtökohdaltaan neutraali ja erityinen siinä mielessä, että samassa merkissä olevien planeettojen välillä ei ole varsinaista “(näkö)kulmaa”. Aspektioppi on syntynyt perustuen geometrisiin ja optisiin seikkoihin – siihen, millaisessa näköeteisydessä ja kulmasuhteessa planeetat ovat keskenään. Tästä kertoo myös sana aspekti (lat. aspectus), joka tarkoittaa näkökulmaa. Näkökulmastaan planeetat antavat “todistusta” siitä, mitä ovat “nähneet”. Yhtymän osalta tilanne on toinen. Planeetat eivät samassa merkissä ollessa todista toisiaan, vaan pikemmin niiden merkitykset sekoittuvat keskenään. Kohennuksessa ja kaltoinkohtelussa pahan-/hyväntekijän agenda sekoittuu planeettaan, joka on yhtymässä siihen värittäen tämän luonnetta.

Planeettojen arvioinnissa kohennuksen ja kaltoinkohtelun tekniikan kautta on otettava muutkin astrologiset opit huomioon. Planeettajakauma, eli sekti, on niistä oleellisin. Vain sektin vastainen pahantekijä (päiväkartalla Mars, yökartalla Saturnus) pystyy kaltoinkohtelemaan täyteen mittaan. Vastaavasti suurimmat mahdollisuudet kohentamiseen on sektin hyväntekijällä, eli päiväkartalla Jupiterilla ja yökartalla Venuksella.

Yleensä kartalta löytyy sekä planeettoja kohentavia että niiden kaltoinkohteluun viittaavia tekijöitä. Lisäksi on olemassa muutamia tekijöitä, jotka voivat lieventää kohennuksen ja kaltoinkohtelun kuvioita. Niistä sekä monesta muusta seikasta rakentuu kartan kokonaiskuva, joka voi olla varsin monivivahteinen. Kohennuksen ja kaltoinkohtelun lieventävistä tekijöistä kerron kirjoituksen lopussa.

Kohennuksen ja kaltoinkohtelun 7 kuviota

Seuraavaksi esittelen kohennuksen ja kaltoinkohtelun seitsemän kuviota. Nämä menevät osaksi päällekkäin, astepohjaisten kuvioiden tuoden tarkennusta joihinkin merkkipohjaisiin kuvioihin. Merkkipohjainen kuvio valtaamisesta esim. muuttuu intensiivisemmäksi, mikäli osalliset planeetat ovat lisäksi asteidensa kautta kytkeytymässä toisiinsa.

Tämä astrologian juuriin kuuluva tekniikka kohennuksesta ja kaltoinkohtelusta syntyi antiikin ajan Kreikassa. Olen kirjoittanut suomenkielisten käännösten perään alkuperäiset kreikankieliset käsitteet sekä englanninkieliset käännökset. Näiden avulla pääset itse tutkimaan kohennuksen ja kaltoinkohtelun alkuperäisten käsitteiden teknistä ja kielellistä sisältöä mm. sanakirjoista ja englanninkielisistä astrologian oppikirjoista. Löydät kahden aiheeseen perehdyttävän kirjan (C. Brennan, D. George) tiedot tämän kirjoituksen lopussa.

1. Valtaaminen

(kreik. καθυπερτέρησιςkathyperterēsis, engl. overcoming)

Valtaaminen tapahtuu merkkitasolla. Planeetat, jotka ovat eläinradan aikaisemmassa merkissä “valtaavat” planeetat, jotka ovat eläinradan myöhemmissä merkeissä. Hyväntekijät Venus ja Jupiter pystyvät kohentamaan toisen planeetan asemaa olemalla oikeanpuoleisessa, eli dominoivassa neliössä tai kolmiossa siihen. Eli kohennus tapahtuu, kun Venus tai Jupiter ovat eläinradan järjestyksen mukaisesti aikaisemmassa merkissä kuin toinen planeetta (suunta kulkee vastapäivään). Pahantekijät Mars ja Saturnus vastaavasti kaltoin kohtelevat planeettaa, johon ovat oikeanpuoleisessa neliössä.

Valtaaminen neliöaspektin kautta on ajateltu olevan niin voimakas, että tälle on annettu oma nimi: “olla kymppimerkissä” (engl. upon the tenth) tai “hallitseminen” (engl. domination). Kreikaksi tätä on kutsuttu nimellä ἐπιδεκατεία – epidekateia. Tämä kuvio on saanut nimensä siitä, että hallitseva planeetta on kymmenessä merkissä hallinnan alla olevasta planeetasta katsottuna. Alla olevassa kuvassa Saturnus on oikeanpuoleisessa neliössä Merkuriukseen ja siten kymppimerkissä Merkuriuksesta katsottuna. Saturnus hallitsee Merkuriusta dominoivan neliön kautta.

Kuva: Valtaaminen
Saturnus kaltoinkohtelee ja Jupiter kohentaa Merkuriusta valtaamisen kautta. Saturnus on merkin kautta oikeanpuoleisessa, eli dominoivassa neliössä Merkuriukseen. Jupiter on dominoivassa merkkipohjaisessa kolmiossa Merkuriukseen.

2. Oppositio ja kolmio

(kreik. διάμετρος – diametros, engl. opposition; kreik. τρίγωνον – trigōnon, engl. trine)

Nämä ovat merkkipohjaiset kuviot. Mars ja Saturnus voivat kaltoinkohdella planeetta opposition kautta. Demetra George mainitsee kirjassaan Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques (s. 466), että pahantekijöiden on sijaitseva ns. “epäedullisissa” paikoissa, jotta voidaan puhua kaltoinkohtelusta. Hän luettelee paikat 2, 3, 6, 8, ja 12. Tästä on kuitenkin eriäviä mielipiteitä. Toki tilanne hankaloittuu entisestään, mikäli oppositio toimii haastavista paikoista käsin. Kuitenkin oppositiolla on jo itsessään varsin haastava luonne ja sen esiintyminen yhdessä pahantekijän kanssa riittänee kaltoinkohtelun kriteeriksi.

Mainittakoon myös tässä, että kolmatta paikkaa on tulkittu vaihtelevasti. Se on kulmalta pois putoava ja siksi se luetellaan heikkoihin paikkoihin. Mielestäni sitä ei kuitenkaan voida liittää varsinaisiin huonoihin paikkoihin, jotka ovat paikat 2, 6, 8, ja 12. Huonojen paikkojen perusta on niiden sijaitseminen epäaspektissa (aversiossa) ensimmäiseen merkkiin ja siinä sijaitsevaan Askendenttiin. Juuriastrologian kuvakieltä käyttäen, Askendentti “ei näe” näitä paikkoja. Kolmas paikka on sekstiilissä ensimmäiseen merkkiin. Se siis “näkee” Nousun, eli ei täytä tätä huonojen paikkojen kriteeriä. Mutta kuten on todettu, oppositio pahantekijän kanssa on haastava mistä paikasta käsin tahansa, joten tämä pohdinta lienee sivuseikka.

Vastakuvioksi tälle kaltoinkohtelulle opposition kautta Chris Brennan ehdottaa kirjassaan Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (s.471) kolmiota. Eli Venus ja Jupiter pystyvät kohentamaan toista planeettaa oikeanpuoleisen kolmion kautta. Tämä on itse asiassa sama kuvio kuin ylempänä (kts. valtaaminen).

Kuva: Oppositio
Mars kaltoinkohtelee Kuuta opposition kautta.

3. Vastavaikuttaminen

(kreik. ἀντανάλυσις – antanalysis, engl. counteraction)

Vastavaikuttaminen tapahtuu merkkien/paikkojen kautta. Kohennus ilmenee kun huonoon paikkaan sijoittuneen planeetan hallitsija on hyväntekijä, joka on itse sijoittunut hyvään paikkaan, varsinkin paikkoihin yksi, kymmenen, yksitoista tai viisi. Kaltoinkohtelusta on kyse, kun planeetan hallitsija on heikossa asemassa oleva pahantekijä, joka on sijoittunut huonoon paikkaan, varsinkin kuudenteen tai kahdenteentoista merkkiin.

Kuva: Vastavaikuttaminen
Kaltoinkohtelu vastavaikuttamisen kautta. Merkurius sijaitsee hyvässä paikassa, viidennessä talossa. Mars hallitsee Skorpionin merkkiä, joten Marsista tulee Merkuriuksen hallitsija. Mars on kuitenkin sijoittunut kuudenteen, eli “huonoon” paikkaan ja siten kaltoinkohtelee Merkuriusta. Vastavaikuttaminen ei edellytä aspektia osallisten planeettojen välillä. Perinteisesti  katsottuna Mars ei tässä esimerkissä aspektoi Merkuriusta.

4. Piirittäminen

(kreik. ἐμπερίσχεσις – emperischesis, engl. enclosure)

Tästä kuviosta on olemassa kolme versiota. Ensimmäinen versio on merkkipohjainen. Toinen on astepohjainen ja perustuu fyysiseen aspektiin. Kolmas versio on myös astepohjainen, mutta perustuu aspektiin säteiden kautta. Yleisesti voidaan sanoa, että piirittäminen tapahtuu kun planeetta on kummankin hyväntekijän tai pahantekijän tai niiden säteiden ympäröimänä.

Merkkipohjaisessa versiossa planeetta sijaitsee sellaisessa merkissä, joka on piiritetty hyväntekijän tai pahantekijän merkkipohjaisilla aspekteilla. Tämä edellyttää, ettei mikään muu planeettaa ole merkkipohjaisessa aspektissa piiritettyyn planeettaan. Esim. Kuu, sijaitessa Neitsyen merkissä, on piiritetty Marsin aspekteilta Oinaan merkistä käsin, koska Mars Oinaassa on kolmioaspektissa Leijonaan ja oppositiossa Vaakaan, jotka ovat Neitsyen vierekkäiset merkit.

Ensimmäisessä astepohjaisessa versiossa planeetta sijaitsee molemman hyväntekijän tai pahantekijän keskellä, kaikkien kolmen ollessa samassa merkissä. Kyseessä on siis kolmen planeetan konjunktio. Toisessa astepohjaisessa versiossa planeetta on kummankin hyväntekijän tai pahantekijän säteiden välissä. Hyväntekijät tai pahantekijät sijaitsevat tässä kuviossa eri merk(e)issä kuin piiritetty planeetta, josta käsin lähettävät säteitään kolmannen planeetan molemmin puolin. Kummassakin näissä kuvioissa edellytys on, ettei mikään muu planeetta ole joko fyysisessä aspektissa (konjunktiossa) piiritetyn planeetan ja hyvän-/pahantekijän välissä, tai osu säteellään hyvän-/pahantekijän ja piiritetyn planeetan väliin. Hyväntekijöiden tai pahantekijöiden täytyy siis olla seuraavat planeetat piiritetyn planeetan kummallakin puolella.

Kuva: Piiritys
Merkurius on konjunktion kautta pahantekijöiden Marsin ja Saturnuksen piirittämänä. Hyväntekijät Venus ja Jupiter piirittävät ja kohentavat Kuuta säteiden kautta.

Astepohjaiselle versiolle, jossa planeetta on säteiden piirittämä, on annettu 7 asteen orbi piiritetyn planeetan molemmin puolin. Brennan kertoo, etteivät muinaiset kirjoitukset mainitse orbia piirittämiselle konjunktion kautta. On siis epäselvä, koskeeko seitsemän asteen orbi myös fyysistä konjunktiota, vai voidaanko ajatella, että tämä kuvio pätee niin kauan, kun ei muu planeetta tulee fyysisesti tai säteen kautta väliin. Brennan kuitenkin pitää todennäköisenä, että kyse on saman merkin sisällä tapahtuvasta kuviosta, joten piirittäminen fyysisen konjunktion kautta ei ainakaan ulotu merkkirajan yli.

5. Kiinnittyminen

(kreik. κόλλησιςkollēsis, engl. adherence)

Tämä on astepohjainen kuvio. Kyseessä on tarkentuva 3 asteen sisällä tapahtuva fyysinen konjunktio. Kuu tekee poikkeuksen – sen orbi on 13 astetta. Kaltoinkohtelusta puhutaan kun planeetta yhtyy pahantekijään. Kohennuksesta taas on kyse kun planeetta yhtyy hyväntekijään.

Kiinnittyminen edellyttää, että yhtyvä planeetta on nopeampi kuin hyvän-/pahantekijä, johon on yhtymässä. Saturnus esimerkiksi ei voi tulla suorassa liikkeessä kaltoinkohdelluksi eikä kohennetuksi, koska se on kaikista planeetoista hitain. Ainoa kaltoinkohtelun tai kohennuksen mahdollisuus Saturnuksen tapauksessa on sen ollessa peräytyvässä liikkeessä.

Peräytyvän liikkeen kautta muutoin hitaammin liikkuvakin planeetta voi tulla nopeammin liikkuvan hyväntekijän tai pahantekijän kautta kaltoinkohdelluksi/kohennetuksi. Peräytyvä Jupiter esim. voi tulla kaltoinkohdelluksi Marsilta. Tämä ei ole suorassa liikkeessä mahdollista, koska Jupiter liikkuu Marsia hitaammin. Mars ehtii siis jo alta pois, jolloin kolmen asteen “kiinnittymisorbi” ei pysy yllä. Peräytyessään sen sijaan Jupiterin on mahdollista liikkua kohti Marsia. Herääkin mielenkiintoinen kysymys – kaltoinkohteleeko tässä Mars Jupiteria vai kohentaako Jupiter Marsia? Onko vaikutus molemminpuolinen, kun planeetat liikkuvat tässä tapauksessa kohti toisiaan?

Kuva: Kiinnittyminen
Merkurius kiinnittyy hyväntekijään Jupiteriin ja tulee näin tältä kohennetuksi. Kuu kiinnittyy pahantekijään Marsiin, ja joutuu näin kaltoinkohtelun alle. Kiinnittymisessä Kuulla on kolmentoista ja muilla planeetoilla kolmen asteen orbi.

6. Säteellä osuminen

(kreik. ἀκτινοβολία – aktinobolia, engl. striking with a ray)

Kyseessä on astepohjainen kuvio, jossa hyväntekijä tai pahantekijä lähettää säteen taakseen hänen jälkeensä tulevan planeetan suuntaan osuen tätä säteellään. Orbi tälle kuviolle on 3 astetta planeetan molemmin puolin. Säteellä osuminen on erityisen voimakas, mikäli kyseessä on tarkentuva aspekti. “Säteellä osuminen” on tavallaan “valtaamiseksi” kutsuttu kuvio toisinpäin/vastasuuntaan silläkin erolla, että tällä kertaa kyse on astepohjainen aspekti.

Kohennuksessa hyväntekijä lähettää säteensä aikaisempaan kolmiossa, neliössä tai mahdollisesti sekstiilissä olevaan merkkiin ja osuu siinä olevaan planeettaan kolmen asteen orbilla. Kaltoinkohtelussa pahantekijä lähettää säteensä taakseen neliössä olevaan merkkiin ja osuu siinä olevaan planeettaan kolmen asteen tarkkuudella.

Tässä on siis dominoivan neliön kautta (kts. kohta 1: valtaaminen / “olla kymppimerkissä”) toisen planeetan hallinnan alle alistetun planeetan mahdollisuus puolustautua hallitsijaansa vastaan. Näin ollen “säteellä osuminen” muodostaa poikkeuksen muutoin erittäin vahvana pidettyyn kuvioon valtaamisesta.

Kuva: Säteellä osuminen
Saturnus kaltoinkohtelee Kuuta osuessaan tätä säteellään kolmen asteen sisällä. Jupiter kohentaa Auringon tilaa osuessaan sitä säteellään seuraavan kolmen asteen sisällä. Säteellä osumisessa pahantekijä tai hyväntekijä “heittää säteensä” toisen planeetan eteen, jolloin toinen, nopeammin liikkuva planeetta, liikkuu suoraan kohti sädettä.

7. Kytkeytyminen

(kreik. συναφήsynaphē, engl. engagement)

Tämä on astepohjainen kuvio, joka syntyy tarkentuvassa aspektissa 3 asteen sisällä. Kuulla on tässäkin kuviossa 13 asten orbi. Kaltoinkohtelusta on kyse kun planeetta on tarkentuvassa neliössä tai oppositiossa pahantekijään. Kohennus vastaavasti tapahtuu planeetan ollessa tarkentuvassa kolmiossa, neliössä tai mahdollisesti sekstiilissä hyväntekijään. Kytkeytyvän planeetan täytyy olla nopeampi kuin pahan-/hyväntekijä, johon on kytkeytymässä.

Mahdollisuudesta kohennukselle opposition kautta on epäselvyyttä, sillä oppositio on aspektina vaikea. Toisaalta aspektit hyväntekijöihin on yleisesti pidetty positiivisina, joten Brennan arvelee, että kohennus opposition kautta voisi olla jopa mahdollinen.

Kuva: Kytkeytyminen
Merkurius kytkeytyy oppositiossa olevaan Marsiin. Mars kaltoinkohtelee Merkuriusta kytkeytymisen kautta. Venus kohentaa Kuuta, joka on kytkeytymässä Venukseen kolmion kautta. Kulla on tässä kuviossa kolmentoista, muilla planeetoilla kolmen asteen orbi.

Kohennuksen ja kaltoinkohtelun lieventävät tekijät

Yksi kohennukseen ja kaltoinkohteluun lieventävästi vaikuttava tekijä on vastaanotto. Tässä kuviossa jompikumpi planeetta sijaitsee toisen kotimerkissä ollessa samalla merkkipohjaisessa aspektissa toiseen. Vastaanotto toimii lieventävänä tekijänä kaltoinkohtelun kuvioissa. Kohennusta se vahvistaa entisestään.

Toinen kaltoinkohtelun lieventävä tilanne syntyy, kun pahantekijä ja kaltoinkohdeltu planeetta sijaitsevat saman planeetan asterajauksissa (engl. bounds). Tällä kuviolla on kaksi mahdollista ilmenemistapaa. Joko molemmat planeetat sijaitsevat samassa merkissä ja siinä samassa asterajauksessa; tai planeetat sijaitsevat eri merkeissä, mutta aspektoivat toisiaan merkkien kautta sijaiten samalla saman planeetan asterajauksissa. Näistä tilanteista on käytetty englanniksi nimeä neighboring (kreik. ὁμόρησιςhomorēsis), joka tarkoittaa “olla vierekkäin / rinnakkain”. Planeetoilla on asterajausten kautta sama hallitsija, jolloin heistä tulee ikään kuin naapureita. Yhteinen tekijä yhdistää ja tekee suopeammaksi (mikäli kyseessä on kaltoinkohtelu) tai vahvistaa myönteistä suhdetta entisestään (mikäli kyseessä on kohennus).

Kolmas kohennusta ja kaltoinkohtelua lieventävä/vahvistava kuvio on vastavierailu (kreik. ἐναλλάσσωenallassō, engl. exchange). Vastavierailusta on kyse kun kaksi planeettaa ovat toistensa kotimerkissä. Tämän kuvion kautta molemmat planeetat tukevat toisiaan. Vielä suotuisemmaksi kuvio muuttuu, mikäli planeetat ovat myös aspektissa toisiinsa.

Tietysti planeetta voi tulla samaan aikaan sekä kaltoinkohdelluksi että kohennetuksi, jolloin kohennus lieventää kaltoinkohtelua ja toisinpäin. Myös planeetan sijainti omassa tai ylennysmerkissään vaikuttaa tilanteen mukaan kohennusta/kaltoinkohtelua vahvistavasti tai lieventävästi. Lopuksi, kolmannen tai neljännen planeetan väliin tuleva säde voi lievittää tai mitätöidä kohennuksen tai kaltoinkohtelun kuviota.

Lukuvinkki

Kuten kirjoituksen alussa on käynyt ilmi, astrologisiin pohdintoihin kuuluu olennaisesti filosofiset kysymykset. Sen vuoksi on hyödyllistä tutustua sen ajan maailmankuvaan, jonoin tekniikat syntyivät. Tämä antaa meille nykyihmisille paljon pohdittavaa ja auttaa suhteuttamaan tekniikoiden tulkinnalliset seikat nykyaikaan.

Hellenistisen ajan astrologiasta ja filosofiasta löytyy seikkaperäinen selostus sivuston ’Internet Encyclopedia of Philosophy’ artikkelista Hellenistic Astrology. Marcus Aureliuksen teos Itselleni antaa hyvän kuvan sen maailman stoalaisesta ajattelusta, joka oli platonilaisen ja uuspythagoralaisen koulukunnan lisäksi hellenistisen ajan suurimpia filosofian suuntia. Vapaasti luettavan englanninkielisen käännöksen Aureliuksen kirjoituksesta on julkaissut ‘The Internet Classics Archive’ (by Daniel C. Stevenson). Pääset teokseen seuraavaa linkkiä klikkaamalla: The Meditations.

*******

Lähteet ja lisää lukemista

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Amor Fati Publications, 2017.

Brennan, Chris. The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

Brennan, Chris. The Planetary Joys and the Origins of the Significations of the Houses and Triplicities. https://www.hellenisticastrology.com/the-planetary-joys.pdf.

Gellius, Aulus. Attic Nights. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Gellius/home.html.

George, Demetra. Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques. Volume One: Assessing Planetary Condition. Rubedo Press, 2019.

Internet Encyclopedia of Philosophy. Chrysippus. https://www.iep.utm.edu/chrysipp/.

Internet Encyclopedia of Philosophy. Hellenistic Astrology. https://www.iep.utm.edu/astr-hel/.

Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon (LSJ). https://lsj.gr/wiki/Main_Page.

The Internet Classics Archive. The Meditations by Marcus Aurelius. http://classics.mit.edu//Antoninus/meditations.html.

Otsakekuva: Pixabay

Published by

Sindy 🕊️

Certified astrologer and Venus Star Point® practitioner | 🇫🇮 🇬🇧 🇩🇪

One thought on “Kohennuksen ja kaltoinkohtelun 7 kuviota — Marsin, Saturnuksen, Venuksen ja Jupiterin erityisasema astrologiassa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s