Astrologisen kartan kulmahuoneet ja kulmakolmikot

Päästyäni Chris Brennanin hellenistisen astrologian kurssin osioon huoneista, sain inspiraation kirjoittaa tiivistelmän aiheesta. Keskityn tässä kirjoituksessa lähinnä astrologisen kartan huoneiden rakenteeseen kulmakolmikkoina (angular triads) ja siitä johtuvien merkitysten kuvailuun.

Aluksi

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset on helpompi sisäistää kun ymmärtää mihin nämä pohjautuvat. Tämä vaatii hieman astrologisen huonejärjestelmän perinteeseen tutustumista.

Perinteisesti merkki johon Askendentti (eli nousu) osuu, on kokonaisuudessaan kartan ensimmäinen huone. Toinen huone tarkoittaa koko seuraavaa merkkiä, kolmas huone sitä seuraavaa merkkiä jne. Jos esimerkiksi Askendentti on 7° Jousimiestä, niin ensimmäinen huone tarkoittaa tässä tapauksessa koko Jousimiehen merkkiä, toinen huone tarkoittaa kokonaan Kauriin, kolmas Vesimiehen, neljäs Kalojen merkkiä jne. kunnes tullaan kahteentoista huoneeseen, joka on tässä esimerkissä Skorpionin merkissä. Tämä on perinteinen ja samalla vanhin huonejärjestelmä, johon pohjautuvat monet astrologiset menetelmät kuten esim. vuosittaiset edistykset/vuosiprofektiot (annual profections). Tämä huonejaottelu on saanut suomeksi nimen ”merkkihuonejärjestelmä” tai ”merkkihuoneet”, englanniksi käytetään nimitystä ”Whole Sign Houses” (lyhenne WSH).

Kulmahuoneiden ja kulmakolmikoiden merkitykset syntyivät hellenistisenä aikana kun merkkihuoneet oli yleisin käytetty huonejärjestelmä. Alla kuva joka havainnollistaa merkkihuonejärjestelmää käyttäen yllä olevaa esimerkkiä jossa Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä.

Esimerkki WSH Jousimies Askendentti
Esimerkki merkkihuonejärjestelmästä kun Askendentti sijaitsee 7° Jousimiestä. Jousimiehen merkki muodostaa kokonaisuudessaan ensimmäisen huoneen, Askendentin asteesta riippumatta. Askendentti ei ole siis ensimmäisen huoneen kärki, vaan ykköshuoneessa “vapaasti heiluva” piste. Merkkihuonejärjestelmässä merkki = huone.

Koko kartan perusta

Astrologisen kartan tärkeimmät huoneet ovat kulmahuoneet, eli kulmat. Kulmahuoneilla tarkoitetaan huoneet 1, 4, 7 ja 10. Ensimmäisen ja seitsemännen huoneen, tarkemmin Askendentin ja Deskendentin akseli jakaa kartan horisontin ylä- ja alapuolella oleviin puoliskoihin. Kymppihuone on kartan korkein ja neloshuone alin kohta. Näitä huoneita kutsutaan perinteisesti myös seuraavasti: Ensimmäinen huone = tuntiosoittaja/-merkitsijä (Hour-Marker), neloshuone = maanalainen paikka (subterraneous place), seitsemäs huone = laskun paikka (setting place) ja kymppihuone = keskitaivas (Midheaven).

Kulmahuoneisiin liittyy myös ainutlaatuiset astronomiset ominaisuudet. Ensimmäinen huone on se paikka kartassa, jossa Aurinko ja muut taivaankappaleet nousevat horisontin alapuolelta sen yläpuolelle. Kymppihuone on kartan korkein paikka ja planeetat tässä huoneessa ovat näkyvimmillään (joskin MC on todellinen korkein piste taivaalla). Seiskahuoneessa, Deskendentin kohdalla, planeetat laskevat horisontin alapuolelle. Neloshuoneessa planeetat ovat maan alla ja ”eniten näkymättömissä” tai ”piilossa”. Näistä ominaisuuksista juontaa myös kulmahuoneiden assosiaatiot elämänvaiheiden kanssa. Ensimmäinen huone kuvastaa elämän alkutaivalta ja nuoruutta. Kymppihuoneeseen liitetään keski-ikä, seiskahuoneeseen vanhuus ja neloshuoneeseen kuolema. Tähän liittyvä toinen näkemys on, että planeetat ensimmäisessä ja kymppihuoneessa tuovat merkityksensä aikaisemmin elämässä esille. Planeetat seiska- ja neloshuoneessa ilmentävät signifikaationsa vasta elämän loppupuolella.

Kulmahuoneiden alkuperäinen merkitys

Alkukielen (muinaiskreikka) termi neljälle kulmahuoneille on kentron, jolla on kolmenlaista merkitystä. Näistä ensisijainen on yllykkeenä tai ärsykkeenä toimiva ”terävä piste” (sharp point). Toinen merkitys on ”keskipiste” (center), esim. ympyrän keskipiste. Kolmas merkitys on ”napa” (pivot), eli paikka jonka ympärille jokin pyörii. Brennan käyttää kirjassaan Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune (2017) tästä esimerkkiä kompassin nuolesta, joka pyörii kiinnityskohtansa ympäri. Sanaan ”napa” sisältyy kentron -termin toinen ja kolmas merkitys.

Synonyyminä sanalle kentron Ptolemaios on käyttänyt kirjoituksissaan myös sanaa gōnía (kreik.), joka tarkoittaa ”kulmaa”. Tästä juontaa moderni tapa puhua ensimmäisestä, neljännestä, seitsemännestä ja kymppihuoneesta ”kulmina”. Brennan arvelee tämän johtuvan lisäksi siitä, että nämä huoneet muodostavat merkkihuonejärjestelmässä tarkan neliön, joiden kulmat on ajateltu kärkinä tai huippuina. Planeetta sijoittuessaan näihin huoneisiin on pidetty merkittävimpänä tai voimakkaimpana tuodessaan merkitystään esille. Kulmien vierekkäiset huoneet joko nousevat kohti kulmaa, tai “putoavat” pois kulman luota. Näin kulmahuone yhdessä sen edeltävän ja sitä seuraavan huoneen kanssa muodostavat kulmakolmikon. Tästä seuraavassa kappaleessa lisää.

Englannin kielessä ei ole olemassa vastinetta, joka sisältäisi kaikki kentron -termin merkitykset. Kirjassaan Brennan käyttää siksi rinnakkain sanat ”napa” (pivot) ja ”kulma” (angle), jotta alkuperäinen merkitys säilyisi. En keksi hyvää suomenkielistä vastinetta sanalle kentron, joten teen tässä samoin.

Kulmakolmikot

Kulmahuoneet ovat siis koko kartan perusta ollessaan samalla kartan ”kärkikohtia”. Millaiset merkitykset muilla huoneilla sitten on? Mainitsin ylempänä käsitteen kulmakolmikosta. Nämä ovat perustana osalle huoneiden merkityksistä. Kulmakolmikko koostuu kolmesta huoneesta. Kolmikon keskellä sijaitsee kulmahuone tai kulma joka on sen edeltävän ja seuraavan huoneen ympäröimänä. Kulmaa (angle) seuraavaa huonetta kutsutaan ”nousevaksi huoneeksi” (succedent), koska se nousee kohti kulmaa. Kulmahuoneen edeltävää huonetta sanotaan “putoavaksi huoneeksi” (decline) sen “putoavan” pois kulman luota.

Otetaan esimerkiksi kymppihuoneen kulmakolmikko. Kymppihuoneen edeltävä ja näin ollen sen luota pois putoava huone on yhdeksäs huone. Kymppihuonetta seuraava eli sitä kohti nouseva huone on yhdestoista huone. Siispä huoneet 11, 10 ja 9 muodostavat yhden kulmakolmikon. Muut kulmakolmikot ovat huoneet 8, 7, 6, huoneet 5, 4, 3 sekä huoneet 2, 1 ja 12. Kolmikot pyörivät aina yhden kulmahuoneen ympärillä. Yhteensä on siis neljä kulmakolmikkoa. Alla kaava joka havainnollistaa kulmakolmikoiden rakenteen.

kulmakolmikot
Kulmat ja kulmakolmikot. Kolmikot on merkitty seuraavasti: Ensimmäisen huoneen kolmikko = turkoosi. Kymppihuoneen kolmikko = punainen. Seiskahuoneen kolmikko = sininen. Neloshuoneen kolmikko = ruskea.

Kulkusuunta ja huoneiden järjestys

Kulmakolmikoiden huoneiden järjestys tai kulkusuunta voidaan katsoa kahdella eri tapaa. Toinen niistä on kulkusuunta myötäpäivään alkaen nousevasta huoneesta jatkuen kulmaan jota seuraa putoava huone. Esimerkiksi neloshuoneen ympärillä pyörivä kulmakolmikon järjestys olisi tässä: 5, 4, 3. Toinen katsontatapa on kulku eläinradan merkkien järjestyksen mukaan, joka kulkee vastapäivään. Tällöin kulmakolmikko aloittaisi putoava huone, jonka jälkeen tulee kulma jota seuraa nouseva huone. Neloshuoneen kulmakolmikon järjestys olisi nyt: 3, 4, 5.

Myötäpäiväinen järjestys kuvaa planeettojen vuorokautista kulkua noususta kulminaatioon, eteenpäin laskuun ja sieltä maan alle. Toinen tapa kuvaa taivaankappaleiden kulkua läpi eläinradan merkkien, jonka suunta on vastapäivään. Hellenistiset astrologit ottivat molemmat katsontatavat huomioon kun loivat merkitykset huoneille.

Kulmakolmikon antama merkitys huoneille

Kulmahuoneet (1, 4, 7, 10): Kulmat toimivat kuten aiemmin mainittu yllykkeenä tai ärsykkeenä jotka ”hoputtavat” planeettoja toimintaan. Näin ollen planeetta kulmahuoneessa katsotaan tuovan merkityksensä suoremmin, aikaisemmin elämässä ja enemmän näkyvästi/tuntuvasti esille. Planeetta kulmalla on voimakkaassa paikassa. Kulmahuoneisiin liitetään pysyvyyden käsite ja ajallisesti nykyhetki.

Nousevat huoneet (2, 5, 8, 11): Nämä huoneet ovat kulmia seuraavia huoneita. Planeetat nousevissa huoneissa kulkevat siis kohti kulmaa. Tästä syystä niiden voidaan ajatella ilmentävän signifikaationsa erityisesti elämän myöhemmässä vaiheessa. Nouseviin huoneisiin liitetään voitto/ansio ja asioiden luominen, erityisesti huoneisiin viisi ja yksitoista. Ajallisesti nousevat huoneet edustavat tulevaisuutta.

Putoavat huoneet (3, 6, 9, 12): Nämä huoneet ”putoavat” pois kulmilta. Maapallon liike vie siis niissä sijaitsevat planeetat pois kulmien luota. Tästä syystä planeetta putoavassa huoneessa on ajateltu tuovan merkityksensä heikommin esille kuin muissa huoneissa. Putoaviin huoneisiin liitetään myös menetykset ja tuhot, erityisesti huoneisiin kuusi ja kaksitoista. Ajallisesti putoaviin huoneisiin liitetään menneisyys.

*******

Päivitetty: 5.1.2018

Lähteet

Brennan, Chris. Hellenistic Astrology – The Study of Fate and Fortune. 2017. Amor Fati Publications.

Brennan, Chris: The Hellenistic Astrology Course. https://courses.theastrologyschool.com/courses/hellenistic-astrology-course.

 

Kuvat: kirjoittaja

Published by

Sindy 🕊️

Hermit soul, astrologer, Venus Star Point practitioner & teacher | 🇫🇮 🇩🇪 🇬🇧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s